87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 406/2001 Sb. s účinností od 1. prosince 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

§ 1

 

Obecná ustanovení


      (1) Tento zákon upravuje postavení a činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"), pojištění vkladů členů v družstevních záložnách a dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen a právnických osob, ve kterých mají družstevní záložny kontrolu, (dále jen "kontrolovaná osoba"), který vykonává Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad"). Kontrolou se rozumí jakýkoliv přímý podíl na základním jmění právnické osoby nebo nepřímý podíl na základním jmění právnické osoby vyšší než 50 %, nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby, ve které je osoba společníkem, akcionářem nebo členem, na základě smlouvy s právnickou osobou, ustanovení ve stanovách právnické osoby, dohody s ostatními společníky, akcionáři nebo členy právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem. Nepřímým podílem se rozumí podíl na základním jmění právnické osoby držený zprostředkovaně, a to prostřednictvím kontrolované osoby.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I  
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2 - Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny
§ 3 - Předmět činnosti družstevní záložny
§ 4 - Některá ustanovení o členství v družstevní záložně
§ 5 - Stanovy družstevní záložny
§ 6 - Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny
§ 7 - Střet zájmů
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Fondy družstevní záložny
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Některá ustanovení o zrušení a likvidaci družstevní záložny
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST II  
§ 29  
ČÁST III - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU