82/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. června 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

82

 

ZÁKON

 

ze dne 18. dubna 1995,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb. a zákona č. 134/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 13 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1000 Kč" a částka "2000 Kč" částkou "4000 Kč".

      2. V § 19 odst. 3 věta druhá zní: "V blokovém řízení nelze uložit mladistvému pokutu vyšší než 500 Kč; pokutu až do výše 1000 Kč lze uložit mladistvému, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 1000 Kč.".

      3. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU