58/1995 Sb.Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 1995 Nabývá účinnosti: 24. dubna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 214/2020 Sb. s účinností od 29. dubna 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

58

 

ZÁKON

 

ze dne 14. března 1995

 

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

POJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZU SE STÁTNÍ PODPOROU

 

§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) a závazky vyplývajícími z členství České republiky ve Světové obchodní organizaci1) státní podporu vývozu poskytovanou formou pojištění vývozních úvěrových rizik, podpořeného financování a dorovnávání úrokových rozdílů. Tento zákon dále upravuje poskytování záruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků.

 

        (2)  Pojištěním vývozních úvěrových rizik se pro účely tohoto zákona rozumí činnosti vykonávané Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., (dále jen „exportní pojišťovna“), které souvisejí s vývozem a jsou vykonávány na základě povolení uděleného Českou národní bankou podle § 3a, a to

 

a)   pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik,

b)   pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů a úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POJIŠTĚNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZNÍCHÚVĚRŮ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pojištění vývozních úvěrových rizika poskytnutí zvýhodněného financování
§ 4 - Pojišťování vývozních úvěrových rizik
§ 5 - Náležitosti žádosti
§ 6 - Zvýhodněné financování
§ 7 - Náležitosti žádosti
§ 8 - Státní záruka
§ 9 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 SB.,O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 10  
ČÁST TŘETÍ  
§ 11  
Zavřít
MENU