40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. února 1995 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 25/2006 Sb. s účinností od 26. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

40

 

ZÁKON

 

ze dne 9. února 1995

 

o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) v oblasti regulace reklamy klamavé, srovnávací, na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy uvádějící zvláštní nabídku, jakož i reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.

 

        (2)  Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky,1a) pokud není dále stanoveno jinak.

 

        (3)  Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk2) a neperiodické publikace,3) rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální produkce,4) počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Tabákové výrobky
§ 4 - Alkoholické nápoje
§ 5 - Léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky
§ 6 - Zbraně a střelivo
§ 7 - Dozor nad dodržováním zákona
§ 8  
§ 9 - Závěrečná ustanovení
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU