38/1995 Sb.Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. února 1995 Nabývá účinnosti: 1. července 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 56/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 132/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOBILOST SILNIČNÍHO VOZIDLA

§ 1

Silniční vozidlo

        (1) Silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k provozu na pozemních komunikacích. Druhy silničních vozidel a technické podmínky z hlediska konstrukce, provedení a vybavení silničních vozidel stanoví prováděcí předpis. Jiným než silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích a které může být na pozemních komunikacích provozováno. Druhy jiných vozidel a technické podmínky stanoví prováděcí předpis.

        (2) Na pozemních komunikacích je zakázáno provozovat silniční vozidlo,

a)
které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti silničního provozu, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí,

b)
které svým technickým stavem ohrožuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím předpisem a zvláštním předpisem,1)

c)
jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena,

d)
které není opatřeno státní poznávací značkou, pokud je podle zvláštního předpisu2) vyžadována.§ 2

Technická způsobilost typu silničního vozidla

        (1) Výrobce silničních vozidel vyrobených hromadně za účelem jejich provozování na pozemních komunikacích je povinen je vyrábět podle schváleného typu. Technickou způsobilost typu silničního vozidla, včetně součástí a příslušenství silničního vozidla schvaluje na základě žádosti výrobce Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo technickou způsobilost typu silničního vozidla schválí, jsou-li splněny technické podmínky stanovené prováděcím předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZPŮSOBILOST SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 1 - Silniční vozidlo
§ 2 - Technická způsobilost typu silničního vozidla
§ 3 - Technická způsobilost jednotlivého silničního vozidla k provozu
§ 4 - Výjimky
§ 5 - Povinnosti výrobce silničního vozidla
§ 6 - Silniční vozidla v provozu
ČÁST DRUHÁ - STANICE TECHNICKÉ KONTROLY A STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR NAD STANICEMI TECHNICKÉ KONTROLY A STANICEMI MĚŘENÍ EMISÍ
§ 11  
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 13 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15  
§ 16 - Zmocňovací ustanovení
§ 17  
Zavřít
MENU