37/1995 Sb.Zákon o neperiodických publikacích

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. února 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

37

 

ZÁKON

 

ze dne 8. února 1995

 

o neperiodických publikacích        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1


        (1) Pro účely tohoto zákona neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl1) určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří-li obsahově jeden celek.

        (2) Pro účely tohoto zákona se veřejným šířením rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob.

        (3) Tento zákon se nevztahuje na tyto neperiodické publikace:

a)   rozmnoženiny audiovizuálních děl,2)

b)   rozmnoženiny, které slouží provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb, nebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků,

c)    bankovky, poštovní známky, mince, platební známky,3) kolkové známky, poštovní ceniny, losy a cenné papíry,4)

d)   plastické a nástěnné mapy, globy a základní a tematická státní mapová díla5) v analogové a digitální formě,

e)   trojrozměrné rozmnoženiny výtvarných děl,

f)    rozmnoženiny programů počítačů,1)

g)   propagační materiály politických stran a politických hnutí, občanských sdružení, organizací s mezinárodním prvkem, nadací, církví a náboženských společností,6)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Zavřít
MENU