269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 130/2022 Sb. s účinností od 28. června 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

269

 

ZÁKON

 

ze dne 14. prosince 1994

 

o Rejstříku trestů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1) Zřizuje se Rejstřík trestů se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu spravedlnosti. Rejstřík trestů je
organizační složkou státu a účetní jednotkou.

        (2) V čele Rejstříku trestů je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

 

§ 2


        (1) Rejstřík trestů vede evidenci
fyzických a právnických osob (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence Rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Pro účely vedení této evidence a vydávání opisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) a výpisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.

        
(2)  Rejstřík trestů dále vede evidenci osob, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a osob uvedených v 4 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním jednání majícího znaky takového přestupku. Součástí evidence přestupků nejsou údaje o pravomocných rozhodnutích o jednáních majících znaky přestupku, kterých se dopustil příslušník zpravodajských služeb České republiky, nebo příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra. Pro účely vydávání opisu z evidence přestupků je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - REJSTŘÍK TRESTŮ A JEHO EVIDENCE
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Evidence odsouzení
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Evidence podmíněného zastavení trestního stíhání
§ 8  
§ 9  
ČÁST DRUHÁ - OPIS A VÝPISZ EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU