269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 420/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

269

 

ZÁKON

 

ze dne 14. prosince 1994

 

o Rejstříku trestů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

REJSTŘÍK TRESTŮ A JEHO EVIDENCE

 

§ 1


        (1) Zřizuje se Rejstřík trestů se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu spravedlnosti. Rejstřík trestů je
organizační složkou státu a účetní jednotkou.

        (2) V čele Rejstříku trestů je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

 

§ 2


        (1) Rejstřík trestů vede evidenci
fyzických a právnických osob (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Pro účely vedení této evidence a vydávání opisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) a výpisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.

        (2) Evidence Rejstříku trestů může být vedena s využitím výpočetní techniky.

        (3) Na vedení evidence Rejstříku trestů se vztahuje zvláštní předpis o ochraně osobních údajů v informačních systémech.1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - REJSTŘÍK TRESTŮ A JEHO EVIDENCE
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Evidence odsouzení
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Evidence podmíněného zastavení trestního stíhání
§ 8  
§ 9  
ČÁST DRUHÁ - OPIS A VÝPISZ EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU