266/1994 Sb.Zákon o dráhách

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 71/2000 Sb. s účinností od 3. dubna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

266

 

 

ZÁKON

 

ze dne 14. prosince 1994

 

o dráhách      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Tento zákon upravuje


a)

podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách,

b)

podmínky pro provozování drah podle písmene a), pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,

c)

výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových.

 

      (2) Zákon se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné a na lyžařské vleky.

§ 2

 

Základní pojmy


      (1) Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

      (2) Provozuschopností dráhy je technický stav dráhy zaručující její bezpečné a plynulé provozování.

      (3) Provozováním dráhy jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.

      (4) Provozováním drážní dopravy je činnost, při níž mezi provozovatelem této dopravy (dále jen "dopravce") a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem je přeprava osob, věcí zvířat anebo činnost, kterou se zajišťuje podnikání podle zvláštních předpisů.1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - DRÁHY
§ 3 - Kategorie železničních drah
§ 4 - Obvod dráhy
§ 5 - Stavba dráhy a stavba na dráze
§ 6 - Křížení dráhy
§ 7 - Stavební řízení
§ 8 - Ochranné pásmo dráhy
§ 9  
§ 10 - Zdroj ohrožení dráhy
ČÁST TŘETÍ - REGULACE PROVOZOVÁNÍ DRÁHY
§ 11 - Úřední povolení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Zánik úředního povolení
§ 19 - Omezení provozování dráhy
§ 20 - Povinnosti vlastníka dráhy
§ 21  
§ 22 - Povinnosti provozovatele dráhy
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - REGULACE DRÁŽNÍ DOPRAVY
§ 24 - Licence
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Povinnosti dopravce
§ 36  
§ 37 - Přeprava osob a věcí
§ 38 - Omezení drážní dopravy
§ 39 - Přeprava při splnění zvláštních podmínek
§ 40 - Jízdní řád
§ 41  
§ 42  
ČÁST PÁTÁ - DRÁŽNÍ VOZIDLA A URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
HLAVA PRVNÍ - DRÁŽNÍ VOZIDLA
§ 43  
§ 44  
HLAVA DRUHÁ - ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL
§ 45  
§ 46  
HLAVA TŘETÍ - URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
§ 47  
§ 48  
HLAVA ČTVRTÁ - NEHODY A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
§ 49  
ČÁST ŠESTÁ - POKUTY
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST SEDMÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Státní dozor
§ 59  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 65  
§ 66 - Zmocňovací ustanovení
§ 67 - Zrušovací ustanovení
§ 68  
Zavřít
MENU