259/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 149/1995 Sb. s účinností od 1. srpna 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs5/1995/5 Sb.

259

 

ZÁKON

 

ze dne 8. prosince 1994,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb.,
o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 114/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 odst. 3, 4 a 5 zní:

      "(3) Poplatníci, kteří podle odstavce 2 nebo mezinárodní smlouvy nemají daňovou povinnost vztahující se i na příjmy ze zdrojů v zahraničí, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří na území České republiky pobývají pouze za účelem studia nebo léčení, a zahraniční odborníci (odst. 5) pobývající zde jen za účelem poskytnutí odborné pomoci však mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU