222/1994 Sb.Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energických odvětvích a o Státní energetické inspekci

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. listopadu 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 458/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 83/1998 Sb. s účinností od 1. července 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

222

ZÁKON

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST I

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět zákona

        Tento zákon upravuje podmínky podnikání v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství (dále jen "energetická odvětví"), jakož i práva a povinnosti fyzických či právnických osob s tím spojené, a výkon státní správy na tomto úseku.

§ 2

Předmět podnikání

        (1) Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, plynu nebo tepla a rozvod elektřiny, plynu nebo tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu.

        (2) Rozvodem elektřiny, plynu nebo tepla se pro účely tohoto zákona rozumí přenos, přeprava, uskladňování, přeměna a dodávky elektřiny, plynu nebo tepla.

§ 3

Autorizace

        (1) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státní autorizace (dále jen "autorizace") udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").

        (2) Autorizace se uděluje na dobu určitou, nejméně na 25 let, a to na

a)
výrobu elektřiny, plynu nebo tepla,

b)
rozvod elektřiny, plynu nebo tepla.

        (3) Držitel autorizace je oprávněn požádat jeden rok před uplynutím doby, na níž mu byla autorizace udělena, o prodloužení autorizace.


        (4) Autorizace je nepřenosná na jinou fyzickou či právnickou osobu.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - OBECNÁ ČÁST
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Předmět podnikání
§ 3 - Autorizace
§ 4 - Podmínky udělení autorizace
§ 5 - Odpovědný zástupce
§ 6 - Žádost o autorizaci
§ 7 - Udělení autorizace
§ 8 - Zánik autorizace
§ 9 - Povinnosti a práva držitele autorizace
§ 10 - Povinnost veřejné služby
§ 11 - Státní regulace
§ 12 - Stav nouze
§ 13 - Dispečinky
§ 14 - Kontrola podnikání v energetických odvětvích
ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA I - ELEKTROENERGETIKA
§ 15 - Dodávka elektřiny
§ 16 - Elektrická přípojka
§ 17 - Měření
§ 18 - Výkup elektřiny
§ 19 - Ochranná pásma
§ 20 - Přeložky rozvodných zařízení
§ 21 - Styk rozvodných zařízení s jinými zařízeními
§ 22 - Neoprávněný odběr elektřiny
HLAVA II - PLYNÁRENSTVÍ
§ 23 - Dodávka plynu
§ 24 - Plynovodní přípojka
§ 25 - Měření
§ 26 - Ochranná pásma
§ 27 - Bezpečnostní pásma
§ 28 - Přeložky rozvodných zařízení
§ 29 - Neoprávněný odběr
HLAVA III - TEPLÁRENSTVÍ
§ 30 - Dodávka tepla
§ 31 - Teplovodní přípojka
§ 32 - Měření
§ 33 - Výkup tepla
§ 34 - Ochranná pásma
§ 35 - Přeložky rozvodných zařízení
§ 36 - Neoprávněný odběr tepla
ČÁST III - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
§ 37  
§ 38 - Působnost inspekce
§ 39 - Pokuty
§ 40 - Lhůty pro ukládání pokut
§ 41 - Výnosy pokut
§ 42  
§ 43  
§ 44  
ČÁST IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 45 - Společná a přechodná ustanovení
§ 46 - Závěrečná ustanovení
§ 47 - Účinnost
Příloha k zákonu - Bezpečnostní pásma plynových zařízení
Zavřít
MENU