216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Částka: 067 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. listopadu 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. listopadu 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 245/2006 Sb. s účinností od 31. května 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs5/1995/5 Sb.

216

 

ZÁKON

 

ze dne 1. listopadu 1994

 

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů.

        (2)  Tohoto zákona nelze užít k řešení sporů veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení zřízených podle zvláštního právního předpisu1a).

 

Rozhodčí smlouva

 

§ 2


        (1) Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

        (2) Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír.1)

        (3) Rozhodčí smlouva se může týkat


a)

jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo

b)

všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1  
§ 2 - Rozhodčí smlouva
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - Rozhodci
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Určení, jmenování a vyloučení rozhodců
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Stálé rozhodčí soudy
ČÁST TŘETÍ - Rozhodčí řízení
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Rozhodnutí
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Užití občanského soudního řádu
ČÁST ČTVRTÁ - Zrušení rozhodčího nálezu soudem a zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
ČÁST PÁTÁ - Ustanovení o poměru k cizině
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
ČÁST ŠESTÁ - Věcná a místní příslušnost soudů
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
ČÁST SEDMÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU
§ 45  
ČÁST OSMÁ - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
Zavřít
MENU