200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. listopadu 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. září 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 257/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

200

 

ZÁKON

 

ze dne 29. září 1994

 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ
ZEMĚMĚŘICTVÍ

Oddíl první

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1


        Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.

 

§ 2


        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,1)

b)   geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,

c)    základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky,

d)   bodovými poli soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí,

e)   značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,

f)    kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZEMĚMĚŘICTVÍ
Oddíl první - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2 - Pro účely tohoto zákona se rozumí
Oddíl druhý - Zeměměřické činnosti
§ 3  
§ 4 - Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu
§ 5 - Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu
Oddíl třetí - Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností
§ 6 - Poskytování výsledků zeměměřických činností
§ 7 - Vstup na nemovitosti
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Náhrada za majetkové újmy a náhrada za omezení využívání nemovitosti
§ 11 - Povinnosti při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem ochrany
Oddíl čtvrtý - Ověřování výsledků zeměměřických činností
§ 12  
§ 13 - Rozsah úředního oprávnění
§ 14 - Udělení úředního oprávnění
§ 15 - Zánik a odejmutí úředního oprávnění
§ 16 - Práva a povinnosti fyzické osobys úředním oprávněním
Oddíl pátý - Geodetické referenční systémy a státní mapová díla
§ 17  
Oddíl šestý - Společná a přechodná ustanovení
§ 18 - Platnost dosavadních oprávnění
§ 19 - Vztah ke správnímu řádu
§ 20 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 231/1992 SB., ZÁKONA Č. 591/1992 SB., ZÁKONA Č. 600/1992 SB., ZÁKONA Č. 273/1993 SB., ZÁKONA Č. 303/1993 SB., ZÁKONA Č. 38/1994 SB., ZÁKONA Č. 42/1994 SB. A ZÁKONA Č. 136/1994 SB.
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 359/1992 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 107/1994 SB.
§ 22  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 23  
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU