199/1994 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. listopadu 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. září 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2004 Sb. s účinností od 5. února 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o zadávání veřejných zakázek


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Zákon upravuje

 

a)

závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení (dále jen "zadávání"),

b)

obchodní veřejnou soutěž1) pro veřejné zakázky a způsob uzavírání smluv k jejich provedení na podkladě výsledků této soutěže,

c)

způsob dohledu nad dodržováním tohoto zákona.

 

      (2) Tento zákon se nevztahuje na

 

a)  

poskytování účelové podpory výzkumu a vývoje podle zvláštního právního předpisu2) s výjimkou případů, kdy jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje je Česká republika nebo územní samosprávný celek,

b)

koupi, skladování a prodej zemědělských výrobků a potravin organizované Státním zemědělským intervenčním fondem,4)

c)

nákup uměleckých historických nebo sbírkových předmětů uskutečňovaných na veřejných dražbách podle zvláštního předpisu a nákup knihovních fondů jako celku,4b)

d)

plnění veřejné zakázky, které poskytuje v celém rozsahu právnická osoba zřízená za tím účelem zadávajícím ministerstvem, jiným správním úřadem nebo územním samosprávným celkem,

e)

závazky veřejné služby a jiné obdobné závazky, na jejichž úhradě se podílejí veřejné finanční prostředky,4c)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
§ 3 - Způsoby zadání veřejných zakázek
ČÁST DRUHÁ - OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
HLAVA I - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH SOUTĚŽE
§ 4 - Vyhlášení obchodní veřejné soutěže
§ 5 - Obsah podmínek soutěže
§ 6 - Způsob hodnocení nabídek
§ 7 - Soutěžní lhůta
§ 8 - Zadávací lhůta
§ 9 - Způsob podávání nabídek
§ 10 - Zvláštní podmínky provedení veřejné zakázky
§ 11 - Zvýhodnění některých uchazečů v obchodní veřejné soutěži
§ 12 - Zadávací dokumentace
§ 13 - Náklady účasti v obchodní veřejné soutěži
§ 14 - Obecná ustanovení o kvalifikaci uchazečů
§ 15  
§ 16 - Zadavatel zjišťuje kvalifikaci uchazečů
§ 17 - Základní kvalifikační předpoklady
§ 18 - Prokazování základních kvalifikačních předpokladů
§ 19 - Důsledky nesplnění základních kvalifikačních předpokladů
§ 20 - Další kvalifikační předpoklady
§ 21 - Předkvalifikační řízení
§ 22 - Ověřování prokázané kvalifikace uchazečů
§ 23 - Poskytnutí jistoty
§ 24 - Formy jistoty
§ 25 - Uvolnění jistoty
§ 26 - Výkon práva z poskytnuté jistoty
HLAVA II - PRŮBĚH SOUTĚŽE
§ 27 - Postup při přijímání nabídek
§ 28 - Účastníci otevírání obálek s nabídkami
§ 29 - Otevírání obálek s nabídkami
§ 30 - Protokol o otevírání obálek s nabídkami
§ 31 - Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
§ 32 - Podjatost
§ 33 - Jednání komise
§ 34 - Postup komise při posuzování nabídek
§ 35 - Postup komise při hodnocení nabídek
§ 36 - Mimořádně nízká nabídková cena
§ 37 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
§ 38 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky
§ 39 - Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky
§ 40 - Uzavření smlouvy s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku
§ 41 - Uzavření smlouvy s uchazeči umístěnýmive druhém a třetím pořadí
§ 42 - Evidence o zadání veřejné zakázky a zveřejňování výsledkůobchodních veřejných soutěží
HLAVA III - DVOUSTUPŇOVÁ OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
§ 43 - Základní ustanovení
§ 44 - Vyhlášení dvoustupňové obchodní veřejné soutěže
§ 45 - Jednání se zájemci v prvním stupni soutěže
§ 46 - Předběžné nabídky
§ 47 - Výběr uchazečů pro druhý stupeň soutěže
§ 48 - Pokračování, popřípadě zrušení soutěže ve druhém stupni
ČÁST TŘETÍ - JINÉ ZPŮSOBY ZADÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 49 - Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
§ 50 - Výzva jednomu zájemci k podání nabídky
ČÁST ČTVRTÁ - DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
HLAVA I - PRAVOMOC K VÝKONU DOHLEDU A ZÁSADY ČINNOSTI ORGÁNU DOHLEDU
§ 51  
§ 52  
HLAVA II - NÁMITKY PROTI ÚKONŮM ZADAVATELE
§ 53 - Podání, přípustnost a náležitosti námitek
§ 54 - Námitky nejsou přípustné proti
§ 55  
§ 56 - Přezkoumávání námitek u zadavatele
HLAVA III - PŘEZKOUMÁVÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE ORGÁNEM DOHLEDU
§ 57 - Zahájení řízení
§ 58 - Účastníci řízení
§ 59 - Rozhodnutí orgánu dohledu o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky
§ 60 - Rozhodnutí orgánu dohleduo námitkách v ostatních případech
§ 61  
HLAVA IV - SANKCE
§ 62 - Pokuty
§ 63 - Vyloučení uchazečů z účastipři zadávání veřejných zakázek
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 64 - Vztah zákona k mezinárodním smlouvám
§ 65 - Soutěž se zahraniční účastí
§ 66 - Zrušení soutěže
§ 67 - Stanovení výše peněžitého závazku
§ 68 - Vzájemný styk mezi zadavatelem a uchazeči
§ 69 - Pověření jiných osob výkonem zadavatelských činností
§ 70 - Neplatnost smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku
HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 71  
§ 72  
Příloha - EVIDENČNÍ LIST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zavřít
MENU