189/1994 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. října 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. září 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o vyšších soudních úřednících

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

POSTAVENÍ VYŠŠÍCH SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ

 

§ 1


      Vyšší soudní úředník je oprávněn samostatně provádět v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem úkony soudu v občanském soudním řízení, v trestním řízení a v jiné činnosti soudu.

§ 2


      (1) Vyšším soudním úředníkem může být občan České republiky, který je bezúhonný a úspěšně ukončil studium vyšších soudních úředníků (dále jen "studium"). Ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru právo nahrazuje studium vyšších soudních úředníků; jeho absolventi jsou však povinni vykonat u soudu praktickou přípravu v délce tří měsíců, ledaže předseda soudu tuto podmínku prominul.

      (2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s prováděním úkonů soudu vyšším soudním úředníkem nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně.

§ 3


      (1) Vyšší soudní úředník vykonává úkony soudu na základě rozvrhu práce.

      (2) Rozvrh práce určuje, ve kterých věcech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem provádí vyšší soudní úředník úkony soudu v občanském soudním řízení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ VYŠŠÍCH SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - ROZSAH ČINNOSTI VYŠŠÍCH SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - STUDIUM VYŠŠÍCH SOUDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Zavřít
MENU