156/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. července 1994 Nabývá účinnosti: 29. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

156

ZÁKON

ze dne 8.července 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
doplňuje zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.328/1991 Sb.,
o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č.264/1992 Sb. a zákona č.292/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 26 zní:

"§ 26


      (1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky, je oprávněna podle povahy zjištěného nedostatku

a)

vyžadovat, aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, zejména omezila některé povolené činnosti nebo ukončila nepovolené činnosti, vyměnila osoby ve vedení banky nebo pobočky zahraniční banky, vytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv, nebo aby banka snížila základní jmění ve stanoveném rozsahu,

b)

změnit povolení působit jako banka vyloučením nebo omezením některých činností uvedených v § 1 odst.3,

c)

zavést nucenou správu,

d)

uložit pokutu do 50000000 Kč,

e)

snížit základní jmění banky o částku odpovídající ztrátě po jejím zúčtování s rezervními a dalšími fondy za předpokladu, že ztráta přesahuje 20 % vlastního kapitálu banky.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU