154/1994 Sb.Zákon o bezpečnostní informační službě

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. července 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. července 1994 Nabývá účinnosti: 30. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

154

 

ZÁKON

 

ze dne 7.července 1994

 

o Bezpečnostní informační službě      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Zřizuje se Bezpečnostní informační služba jako ozbrojená zpravodajská služba České republiky.

      (2) Postavení a působnost Bezpečnostní informační služby a její spolupráci s ostatními zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní zákon.1)ČÁST DRUHÁ

 

POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ,
SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ
INFORMACÍ, EVIDENCE VEDENÉ
BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBOU
A NÁHRADA ŠKODY

 

HLAVA PRVNÍ

 

POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ

 

§ 2


      (1) Úkoly Bezpečnostní informační služby plní příslušníci Bezpečnostní informační služby (dále jen "příslušníci").

      (2) Příslušníci jsou povinni při plnění úkolů dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, jakož i toho, aby osobám v souvislosti s jejich činností nevznikla škoda nebo jiná nepřiměřená újma.

§ 3


zrušen zákonem č.
362/2003 Sb. ve znění zákona č. 264/2006 Sb. (účinnost 1.1.2007)

§ 4


      Příslušníci prokazují svoji příslušnost k Bezpečnostní informační službě služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením: "Bezpečnostní informační služba".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ, SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ, EVIDENCE VEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBOU A NÁHRADA ŠKODY
HLAVA PRVNÍ - POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
HLAVA DRUHÁ - SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ
Oddíl první - Zpravodajské prostředky
§ 7  
§ 8 - Zpravodajská technika
§ 9 - Použití zpravodajské techniky
§ 10 - Povolení k použití zpravodajské techniky
§ 11 - Kontrola průběhu používání zpravodajské techniky
§ 12  
§ 13 - Krycí prostředky a krycí doklady
§ 14 - Sledování
Oddíl druhý - Využívání služeb osob jednajících ve prospěch Bezpečnostní informační služby
§ 15  
§ 6  
HLAVA TŘETÍ - EVIDENCE VEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBOU
§ 16  
HLAVA ČTVRTÁ - NÁHRADA ŠKODY
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - KONTROLA ČINNOSTI BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY A POVINNOST ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - SLUŽEBNÍ POMĚR
HLAVA PRVNÍ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 23 - Podmínky pro přijetí a přijímací řízení
§ 24 - Vznik služebního poměru
§ 25 - Služební přísaha
§ 26 - Zkušební doba
§ 27 - Hodnosti
§ 28 - Jmenování a povyšování do hodnosti
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Propůjčení hodnosti
§ 32 - Služební hodnocení
§ 33 - Ustanovování do funkcí
§ 34 - Převedení na jinou funkci a přeložení
§ 35 - Služební cesta a zastupování
§ 36 - Záloha ředitele
§ 37 - Zproštění výkonu služby
§ 38 - Skončení služebního poměru
§ 39 - Uvolnění
§ 40 - Propuštění
§ 41  
§ 42 - Zákaz propuštění v ochranné době
§ 43 - Ztráta hodnosti
§ 44 - Zrušení služebního poměru ve zkušební době
§ 45 - Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru
§ 46 - Potvrzení o služebním poměru a služební posudky
HLAVA DRUHÁ - SLUŽEBNÍ KÁZEŇ A KÁZEŇSKÁ PRAVOMOC
§ 47 - Služební kázeň
§ 48 - Základní povinnosti příslušníka
§ 49 - Zvláštní omezení
§ 50 - Základní povinnosti nadřízeného
§ 51 - Kázeňská pravomoc
§ 52 - Kázeňské odměny
§ 53 - Kázeňský přestupek
§ 54 - Kázeňské tresty
§ 55 - Ukládání kázeňských trestů
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Zahlazení kázeňského trestu
§ 59 - Použití zvláštních předpisů
HLAVA TŘETÍ - DOBA SLUŽBY, DOVOLENÁ A SLUŽEBNÍ VOLNO
§ 60 - Základní doba služby v týdnu
§ 61 - Rozvržení základní doby služby v týdnu
§ 62 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma službami a v týdnu
§ 63 - Přestávky ve službě
§ 64 - Služba konaná nad základní dobu služby v týdnu a v noci
§ 65 - Služební pohotovost a dosažitelnost
§ 66 - Vznik nároku na dovolenou
§ 67 - Délka dovolené
§ 68 - Nástup, čerpání a přerušení dovolené
§ 69  
§ 70 - Plat za dobu dovolené
§ 71 - Vliv skončení služebního poměru na dovolenou
§ 72 - Dodatková dovolená
§ 73 - Služební volno
HLAVA ČTVRTÁ - NÁLEŽITOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ A NÁHRADY SLUŽEBNÍCH VÝDAJŮ
§ 74 - Náležitosti
§ 75 - Náhrady výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby
HLAVA PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 76 - Povinnosti služebního orgánu
§ 77 - Povinnosti příslušníka
HLAVA ŠESTÁ - PÉČE O PŘÍSLUŠNÍKY
§ 78 - Podmínky pro výkon služby
§ 79 - Dohoda o zvýšení vzdělání
§ 80 - Uložení věcí
§ 81 - Preventivní rehabilitace
§ 82 - Péče o příslušníky se změněnou schopností k výkonu služby
§ 83 - Zvláštní podmínky pro výkon služby příslušnic
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
HLAVA SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY
Oddíl první - Odpovědnost příslušníka za škodu způsobenou Bezpečnostní informační službě
§ 89 - Obecná odpovědnost
§ 90 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
§ 91 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je příslušník povinen vyúčtovat
§ 92  
§ 93 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 94 - Společná ustanovení o odpovědnosti příslušníka za škodu způsobenou Bezpečnostní informační službě
§ 95  
§ 96 - Rozsah náhrady škody
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
Oddíl druhý - Odpovědnost Bezpečnostní informační služby za škodu způsobenou příslušníkovi
§ 101 - Obecná odpovědnost
§ 102 - Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 112 - Odpovědnost za škodu na věci
§ 113 - Společná ustanovení o odpovědnosti Bezpečnostní informační služby za škodu způsobenou příslušníkovi
§ 114  
§ 115  
HLAVA OSMÁ - NÁROKY SOUVISEJÍCÍ SE SKONČENÍM SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 116 - Odchodné
§ 117 - Platové vyrovnání
§ 118 - Povinnosti příjemce platového vyrovnání
§ 119 - Příspěvek za službu
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123 - Povinnosti příjemce příspěvku
§ 124 - Úmrtné
HLAVA DEVÁTÁ - USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 125 - Účastníci řízení
§ 126 - Podání
§ 127 - Rozhodnutí
§ 128 - Zahájení řízení
§ 129 - Postoupení
§ 130 - Práva a povinnosti účastníků řízení
§ 131 - Dožádání
§ 132 - Dokazování
§ 133 - Náklady řízení
Oddíl druhý - Přezkoumání rozhodnutí
§ 134 - Odvolací řízení
§ 135 - Odvolací orgán
§ 136 - Poradní komise
§ 137 - Obnova řízení
§ 138 - Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
§ 139 - Přezkoumání rozhodnutí soudy
§ 140 - Řízení po skončení služebního poměru
HLAVA DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O SLUŽEBNÍM POMĚRU
§ 141 - Promlčení, zánik práv a nároků
§ 142 - Promlčecí lhůty
§ 143  
§ 144  
§ 145 - Zvláštní podmínky pro výkon služby osamělých příslušníků
§ 146 - Použití ustanovení zákoníku práce
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č.141/1961 SB., O TRESTNÍM ŘÍZENÍ SOUDNÍM (TRESTNÍ ŘÁD), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 147  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
Zavřít
MENU