152/1994 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. července 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. června 1994 Nabývá účinnosti: 20. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 247/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

152

 

ZÁKON

 

ze dne 22.června 1994

 

o volbách do zastupitelstev v obcích
a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Volby do zastupitelstev v obcích

 

ODDÍL PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

      Podle tohoto zákona se volí obecní zastupitelstva.1)

§ 2


      Volby do zastupitelstev v obcích se konají ve všech obcích v tytéž dny, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 3 odst. 2, § 54 a 57).

§ 3


      (1) Volby do zastupitelstev v obcích vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno ve Sbírce zákonů.

      (2) Volby se konají ve dvou dnech; dodatečné volby (§ 54) a nové volby (§ 57) se konají v jednom dni.

      (3) Konají-li se volby ve dvou dnech, začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne. Ve druhý volební den začíná hlasování v 7.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Pokud to místní potřeby vyžadují, může starosta obce nebo města, primátor statutárního města, které není územně členěno, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen "starosta") stanovit začátek hlasování v první volební den již od 12.00 hodin, ve druhý volební den již od 5.00 hodin.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Volby do zastupitelstev v obcích
ODDÍL PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Právo volit a právo být volen
§ 6  
§ 7  
ODDÍL DRUHÝ - VOLEBNÍ OKRSKY A VOLEBNÍ OBVODY
§ 8 - Volební okrsky
§ 9 - Volební obvody
ODDÍL TŘETÍ - SEZNAMY VOLIČŮ
§ 10  
§ 11  
ODDÍL ČTVRTÝ - VOLEBNÍ KOMISE
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Ústřední volební komise
§ 15  
§ 16 - Okresní volební komise
§ 17  
§ 18 - Městská volební komise
§ 19  
§ 20 - Místní volební komise
§ 21  
§ 22 - Okrsková volební komise
§ 23  
ODDÍL PÁTÝ - PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN
§ 24 - Volební strana
§ 25 - Kandidátní listiny
§ 26 - Obsah kandidátní listiny
§ 27  
§ 28 - Projednání kandidátních listin místní nebo městskou volební komisí
§ 29 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 30 - Hlasovací lístky
ODDÍL ŠESTÝ - PŘÍPRAVA VOLEB
§ 31 - Informování voličů
§ 32 - Volební kampaň
§ 33 - Volební místnost
ODDÍL SEDMÝ - HLASOVÁNÍ
§ 34 - Zahájení hlasování
§ 35  
§ 36 - Způsob hlasování
§ 37 - Zvláštní ustanovení pro hlasování
§ 38 - Pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí
§ 39 - Přerušení hlasování
§ 40 - Ukončení hlasování
ODDÍL OSMÝ - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB
§ 41 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 42 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 43 - Zápis o hlasování ve volebním okrsku
§ 44 - Skončení jednání v okrskové volební komisi
§ 45 - Sčítání hlasů místní nebo městskou volební komisí a přidělování mandátů
§ 46 - Zápis místní volební komise
§ 47 - Vyhlášení výsledků hlasování
§ 48 - Zvláštní ustanovení pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu
§ 49 - Zápis okresní volební komise
§ 50 - Zápis městské volební komise a vyhlášení výsledků hlasování
§ 51 - Zápis Ústřední volební komise
§ 52 - Uveřejnění výsledků voleb
§ 53 - Ukončení činnosti volebních komisí
§ 54 - Opatření k dodatečnému provedení voleb
§ 55 - Zánik mandátu
§ 56 - Obsazování uprázdněných mandátů
§ 57 - Nové volby
ODDÍL DEVÁTÝ - SOUDNÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ
§ 58  
§ 59  
§ 60  
ČÁST DRUHÁ - Doplnění zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 61  
§ 200k  
§ 200l  
ČÁST TŘETÍ - Změna a doplnění zákona ČNR č.298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
§ 62  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna a doplnění zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 63  
ČÁST PÁTÁ - Změna a doplnění zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
§ 64  
ČÁST ŠESTÁ - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68 - Zmocňovací ustanovení
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU