142/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky

Částka: 045 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 1994 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. června 1994 Nabývá účinnosti: 15. července 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 163/2005 Sb. s účinností od 28. dubna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

142

NAŘÍZENÍ VLÁDY


ze dne 8.června 1994

kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku        Vláda k provedení § 517 odst. 2 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č.509/1991 Sb., nařizuje:

§ 1


        Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

§ 2


        Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Zavřít
MENU