136/1994 Sb.Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/199 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. června 1994 Nabývá účinnosti: 1. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 575/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením rs48/1994/2 Sb.

136

 

ZÁKON

 

ze dne 3. června 1994

 

o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

zrušena zákonem č. 575/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2007)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů

 

§ 15


      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto:

      1. V § 58 odst.1 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky č. 16) zní:

"e)

výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16) povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16) a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení o propuštění do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2) a to již při prvním porušení této povinnosti.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Barvení a značkování paliv a maziv
§ 5 - Povinnosti osob nakládajících s palivy a mazivy
§ 6  
§ 7 - Kontrola
§ 8  
§ 9 - Pokuty
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Součinnost státních orgánů
§ 14 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Doplnění zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - Doplnění zákona České národní rady č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona České národní rady č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU