117/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 1. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

Opraveno redakčním sdělením rs13/1996/1 Sb.

117

ZÁKON

ze dne 29.dubna 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č.166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění zákona č.331/1993 Sb., a zákon č.328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání,
ve znění zákona č.122/1993 Sb., a mění zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I      Zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č.468/1991 Sb., zákona č.68/1993 Sb. a zákona č.189/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 se za slovo "orgánů" vkládají slova "vyšších územních samosprávných celků a orgánů" a na konec se připojuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen.1a)

______________

1a)

Např. zákon č.76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č.361/1992 Sb.), zákon ČNR č.186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č.26/1993 Sb., zákon ČNR č.555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky."

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Zavřít
MENU