111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 150/2000 Sb. s účinností od 1. července 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

111

ZÁKON
ze dne 26.dubna 1994
o silniční dopravě


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


        (1) Zákon upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo") prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku.

        (2) Ustanovení § 22 a 23 včetně souvisejících ustanovení o státním odborném dozoru a o pokutách se vztahují na veškerou silniční dopravu nebezpečných věcí (za účelem podnikání i za jiným účelem) po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu s výjimkou dopravy těchto věcí prováděné ozbrojenými silami při plnění vlastních úkolů.

        (3) Ustanovení § 26 až 33 včetně souvisejících ustanovení o státním odborném dozoru a o pokutách se vztahují na veškeré provozování mezinárodní silniční dopravy (za účelem podnikání i za jiným účelem) s výjimkou dopravy prováděné ozbrojenými silami při plnění vlastních úkolů nebo dopravy prováděné podle odstavce 4.

        (4) Zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické osoby - provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob, pokud není prováděna za úplatu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Povinnosti dopravce
ČÁST II - PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Povolovací řízení
§ 8 - Stanovisko k rozhodování o koncesi
§ 9 - Povinnosti podnikatele v silniční dopravě
HLAVA DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO OSOBNÍ DOPRAVU
§ 10 - Linková osobní doprava
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Jízdní řád
§ 18 - Povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě
§ 19 - Závazky veřejné služby
§ 20 - Vlastníci a správci pozemních komunikací
§ 21 - Taxislužba
ČÁST III - PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
ČÁST IV - PROVOZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZAHRANIČNÍMI PROVOZOVATELI
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST V - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
ČÁST VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 39 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 40  
§ 41 - Zmocňovací ustanovení
§ 42 - Zrušovací ustanovení
§ 43  
Příloha - OZNÁMENÍ
Zavřít
MENU