111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 304/1997 Sb. s účinností od 1. dubna 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

111

ZÁKON
ze dne 26.dubna 1994
o silniční dopravě


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Zákon upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo"), jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené, a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1) Silniční doprava pro vlastní potřeby je doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních předpisů1) a při níž nedochází ke vzniku právního vztahu založeného smlouvou, jejímž předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

 

        (2) Silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, právní vztah založený smlouvou, jejímž předmětem je přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná doprava, taxislužba), zvířat nebo věcí (nákladní doprava).

 

        (3) Linková osobní doprava je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách. Linkovou osobní dopravu lze provozovat formou veřejné linkové dopravy nebo formou zvláštní linkové dopravy. Přitom se pro účely tohoto zákona rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Povinnosti dopravce
ČÁST II - PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Povolovací řízení
§ 8 - Stanovisko k rozhodování o koncesi
§ 9 - Povinnosti podnikatele v silniční dopravě
HLAVA DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO OSOBNÍ DOPRAVU
§ 10 - Linková osobní doprava
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Jízdní řád
§ 18 - Povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě
§ 19 - Závazky veřejné služby
§ 20 - Vlastníci a správci pozemních komunikací
§ 21 - Taxislužba
ČÁST III - PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
ČÁST IV - PROVOZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZAHRANIČNÍMI PROVOZOVATELI
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST V - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
ČÁST VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 39 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 40  
§ 41 - Zmocňovací ustanovení
§ 42 - Zrušovací ustanovení
§ 43  
Příloha - OZNÁMENÍ
Zavřít
MENU