110/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. června 1994 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 21. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 3. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 8/1995 Sb. s účinností od 6. února 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 72 zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1


        (1) Pokud tato vyhláška upravuje působnost a úkoly pracovníka Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), rozumí se jím příslušník a občanský pracovník Vězeňské služby, jestliže z jednotlivých ustanovení nevyplývá, že se jedná o příslušníka Vězeňské služby.

        (2) Pokud se v této vyhlášce hovoří o věznici, rozumí se jí též samostatné oddělení vazební věznice (§ 3 zákona).


§ 2

        Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen "pověřená osoba"), rozumí kvalifikovaný a schválený duchovní, který je oprávněn poskytovat duchovní službu odsouzeným, a je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti, a s jeho pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.


HLAVA DRUHÁ

PŘIJÍMÁNÍ A UMÍSŤOVÁNÍ ODSOUZENÝCH
VE VÝKONU TRESTU

Přijímání do výkonu trestu

§ 3


        (1) Odsouzený může být přijat do výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "výkon trestu") na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu a nařízení výkonu trestu, pořípadě na jejich základě vydané výzvy soudu k nastoupení výkonu trestu anebo příkazu soudu k dodání odsouzeného do výkonu trestu.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA DRUHÁ - PŘIJÍMÁNÍ A UMÍSŤOVÁNÍ ODSOUZENÝCH VE VÝKONU TRESTU
§ 3 - Přijímání do výkonu trestu
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Přijímací oddělení
§ 7 - Umísťování do věznic
§ 8  
§ 9 - Resocializační programy
§ 10 - Přemísťování odsouzených
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Přeřazování odsouzených
§ 14  
HLAVA TŘETÍ - REALIZACE PRÁV A POVINNOSTÍ ODSOUZENÝCH
§ 15 - Korespondence
§ 16 - Návštěvy odsouzených
§ 17  
§ 18 - Přijímání balíčků
§ 19 - Nákup potravin a věcí osobní potřeby
§ 20  
§ 21 - Ochrana práv odsouzených
§ 22 - Samospráva odsouzených
HLAVA ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH
§ 23  
§ 24  
HLAVA PÁTÁ - VNITŘNÍ DIFERENCIACE
§ 25  
HLAVA ŠESTÁ - KÁZEŇSKÉ ODMĚNY, KÁZEŇSKÉ TRESTY A ZABAVENÍ VĚCI
§ 26 - Kázeňské odměny
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Kázeňské tresty
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Výkon kázeňských trestů
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Prominutí kázeňského trestu, upuštění od výkonu zbytku kázeňského trestu a zahlazení kázeňského trestu
§ 41  
§ 42  
§ 43 - Zabavení věci
HLAVA SEDMÁ - PŘERUŠENÍ VÝKONU TRESTU, UPUŠTĚNÍ OD VÝKONU ZBYTKU TRESTU A PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ
§ 44 - Přerušení výkonu trestu rozhodnutím ředitele věznice
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Opatření při přerušení výkonu trestu soudem
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Upuštění od výkonu zbytku trestu
§ 54 - Podmíněné propuštění
HLAVA OSMÁ - SPOLUPŮSOBENÍ PŘI VÝKONU TRESTU
§ 55 - Účast církví a náboženských společností
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Účast zájmových sdružení občanů
HLAVA DEVÁTÁ - SKONČENÍ VÝKONU TRESTU
§ 59 - Propuštění z výkonu trestu
§ 60 - Výstupní oddělení
§ 61 - Opatření před propuštěním z výkonu trestu
§ 62  
§ 63 - Postup při úmrtí odsouzeného
§ 64  
ČÁST DRUHÁ - VÝKON TRESTU V JEDNOTLIVÝCH TYPECH VĚZNIC
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 65  
HLAVA DRUHÁ - VÝKON TRESTU VE VĚZNICI S DOHLEDEM
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
HLAVA TŘETÍ - VÝKON TRESTU VE VĚZNICI S DOZOREM
§ 70  
§ 71  
§ 72  
HLAVA ČTVRTÁ - VÝKON TRESTU VE VĚZNICI S OSTRAHOU
§ 73  
§ 74  
§ 75  
HLAVA PÁTÁ - VÝKON TRESTU VE VĚZNICI SE ZVÝŠENOU OSTRAHOU
§ 76  
§ 77  
§ 78  
HLAVA ŠESTÁ - VÝKON TRESTU U MLADISTVÝCH
§ 79 - Obecná ustanovení
§ 80  
§ 81 - Návštěvy mladistvých
§ 82 - Příjem balíčků a kontrola nákupů
§ 83 - Účast mladistvých na vzdělávánía dalších akcích
§ 84 - Ubytování
§ 85 - Přerušení výkonu trestu
§ 86 - Výstupní oddělení
§ 87 - Kázeňské tresty
HLAVA SEDMÁ - VÝKON TRESTU U ODSOUZENÝCH SE ZMĚNĚNOU PRACOVNÍ SCHOPNOSTÍ A ODSOUZENÝCH V DŮCHODOVÉM VĚKU
§ 88  
§ 89  
HLAVA OSMÁ - VÝKON TRESTU U ODSOUZENÝCH S PSYCHOPATICKOU STRUKTUROU OSOBNOSTI, ODSOUZENÝCH DROGOVĚ ZÁVISLÝCH A ODSOUZENÝCH S DUŠEVNÍ PORUCHOU
§ 90  
HLAVA DEVÁTÁ - VÝKON DOŽIVOTNÍHO TRESTU
§ 91  
§ 92  
HLAVA DESÁTÁ - VÝKON TRESTU U CIZINCŮ
§ 93  
§ 94  
§ 95  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 96  
§ 97  
Zavřít
MENU