109/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti,kterou se vydává řád výkonu vazby

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. června 1994 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 21. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 3. června 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 363/2020 Sb. s účinností od 1. října 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

109

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21.dubna 1994,

kterou se vydává řád výkonu vazby

 

        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č.293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ ČÁST

 

HLAVA PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        (1)  Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá ustanovení nestanoví jinak.

 

        (2) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen "pověřená osoba") rozumí kvalifikovaný duchovní, který je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti, a s jeho působením ve věznici po písemném vyjádření vězeňské duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas.

§ 2


        (1) Sociálním zaměstnancem oprávněným poskytovat obviněným sociální služby se pro účely této vyhlášky, pokud dále není stanoveno jinak, rozumí sociální pracovník Vězeňské služby nebo sociální kurátor obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo střediska sociální prevence, který je pověřen vedoucím příslušného úřadu nebo střediska poskytovat sociální služby obviněným, a s jehož pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA DRUHÁ - PŘIJÍMÁNÍ A UMÍSŤOVÁNÍ OBVINĚNÝCH
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Umísťování do cel
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Výkon vazby se zmírněným režimem
§ 14 - Základní vybavení cel
§ 15  
§ 16 - Předvádění obviněných
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Předávání obviněných
§ 20 - Přemísťování obviněných
§ 21  
HLAVA TŘETÍ - POSTUP PŘI PROPOUŠTĚNÍ A ÚMRTÍ OBVINĚNÝCH
§ 22 - Propouštění obviněných
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Postup při úmrtí obviněného
§ 26  
HLAVA ČTVRTÁ - REALIZACE PRÁV A POVINNOSTÍ OBVINĚNÝCH
§ 27 - Stravování obviněných
§ 28  
§ 29 - Vystrojování obviněných
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Péče o zdraví
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Koupání obviněných
§ 37 - Vycházky obviněných
§ 38  
§ 39 - Korespondence obviněných
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Návštěvy obviněných
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Styk obviněného s obhájcem
§ 48 - Přijímání balíčků
§ 49  
§ 50 - Nákup potravin a věcí osobní potřeby
§ 51  
§ 52 - Uspokojování kulturních potřeb
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Duchovní služba
§ 56  
§ 57 - Poskytování sociálních služeba opatření s tím spojená
§ 58 - Zaměstnávání obviněných
§ 59  
§ 60 - Ochrana práv obviněných
§ 61  
§ 62  
HLAVA PÁTÁ - VYŘIZOVÁNÍ KÁZEŇSKÝCH PŘESTUPKŮ
§ 63 - Ukládání a výkon kázeňských trestů a zabrání věci
§ 64 - Řízení o kázeňských přestupcích
§ 65  
§ 66 - Opravné prostředky proti uloženýmkázeňským trestům a zabrání věci
§ 67 - Řízení o opravných prostředcích
HLAVA ŠESTÁ - SPOLUPŮSOBENÍ PŘI VÝKONU VAZBY
§ 68 - Součinnost správy věznice s jinými orgány a institucemi
§ 69  
§ 70  
§ 71 - Dozor a kontrola nad výkonem vazby
ČÁST DRUHÁ - VÝKON VAZBY U ZVLÁŠTNÍCH SKUPIN OBVINĚNÝCH
HLAVA PRVNÍ - VÝKON VAZBY MLADISTVÝCH OBVINĚNÝCH
§ 72  
§ 73 - Zvláštní ustanovení
§ 74  
§ 75  
HLAVA DRUHÁ - VÝKON VAZBY OBVINĚNÝCH ŽEN
§ 76  
§ 77 - Zvláštní ustanovení
§ 78  
HLAVA TŘETÍ - VÝKON VAZBY OBVINĚNÝCH CIZINCŮ
§ 79  
§ 80 - Zvláštní ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 81  
§ 82  
Zavřít
MENU