108/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

Částka: 035 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. května 1994 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. května 1994 Nabývá účinnosti: 1. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 516/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

108

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 11.května 1994,

 

kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony      Vláda nařizuje k provedení zákoníku práce (dále jen "zákoník"), zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:

§ 1

 

zrušen nařízením vlády č. 516/2004 Sb.

§ 2

 

zrušen nařízením vlády č. 516/2004 Sb.

§ 3

 

Potvrzení o zaměstnání


      V potvrzení o zaměstnání vydaném zaměstnavatelem zaměstnanci při skončení pracovního poměru je třeba kromě údajů o zaměstnání, druhu konaných prací a dosažené kvalifikaci uvést:

a)

skutečnosti rozhodné pro posouzení nároků na dávky nemocenského pojištění,

b)

údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii pro účely důchodového zabezpečení za dobu před 1.lednem 1993,

c)

odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,2)

d)

zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky.

e)

údaje o dohodě o setrvání v pracovním poměru po určitou dobu po vykonání závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky, popřípadě po uplynutí doby studia (přípravy), včetně údajů o tom, kdy tato doba skončí, byla-li tato dohoda před 1.červnem 1994 uzavřena,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Přiměřené práce
§ 2 - Dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě
§ 3 - Potvrzení o zaměstnání
§ 4 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 5 - Dny pracovního klidu
§ 6  
§ 7 - Práce přesčas
§ 8 - Dovolená na zotavenou
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Krácení dovolené na zotavenou
§ 12  
§ 13 - Pořadí srážek ze mzdy
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Služba v ozbrojených silách a civilní služba
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Pracovní volno
§ 22 - Náhrada mzdy
§ 23 - Společná ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
§ 24 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
§ 25 - Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním
§ 26  
§ 27 - Odpovědnost za škodu podle pracovněprávních předpisů v některých zvláštních případech
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Dohody o hmotné odpovědnosti
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Náhrada za ztrátu na výdělku v některých zvláštních případech
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Výdělek po pracovním úrazu
§ 37 - Náklady pohřbu
§ 38 - Dohoda o provedení práce
§ 39 - Dohoda o pracovní činnosti
§ 40 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 41  
§ 42  
§ 43  
Zavřít
MENU