108/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

Částka: 035 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. května 1994 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. května 1994 Nabývá účinnosti: 1. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 342/2004 Sb. s účinností od 3. června 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

108

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 11.května 1994,

 

kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony        Vláda nařizuje k provedení zákoníku práce (dále jen "zákoník"), zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:

§ 1

 

Přiměřené práce


        (1) Přiměřené práce, které mohou před ukončením povinné školní docházky konat fyzické osoby, které dosáhly 15 let věku, jsou vedle společensky prospěšné práce žáků podle školského zákona1) další práce, které svým charakterem ani rozsahem neohrožují zdraví a vývoj žáků a nebrání jim v přípravě na povolání.

        (2) Přiměřené práce, které mohou konat fyzické osoby, jimž vznikla způsobilost mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti a způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti dnem ukončení povinné školní docházky v pomocné škole před dosažením 15 let věku, nejdříve však dnem dosažení 14 let věku, jsou práce, které jsou přiměřené jejich rozumové a mravní vyspělosti, tělesným schopnostem odpovídajícím jejich věku a nejsou škodlivé pro jejich zdraví a vývoj, a to za podmínky, že jejich přiměřenost byla ověřena lékařem.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Přiměřené práce
§ 2 - Dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě
§ 3 - Potvrzení o zaměstnání
§ 4 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 5 - Dny pracovního klidu
§ 6  
§ 7 - Práce přesčas
§ 8 - Dovolená na zotavenou
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Krácení dovolené na zotavenou
§ 12  
§ 13 - Pořadí srážek ze mzdy
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Služba v ozbrojených silách a civilní služba
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Pracovní volno
§ 22 - Náhrada mzdy
§ 23 - Společná ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
§ 24 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
§ 25 - Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním
§ 26  
§ 27 - Odpovědnost za škodu podle pracovněprávních předpisů v některých zvláštních případech
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Dohody o hmotné odpovědnosti
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Náhrada za ztrátu na výdělku v některých zvláštních případech
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Výdělek po pracovním úrazu
§ 37 - Náklady pohřbu
§ 38 - Dohoda o provedení práce
§ 39 - Dohoda o pracovní činnosti
§ 40 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 41  
§ 42  
§ 43  
Zavřít
MENU