102/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. května 1994 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 2. května 1994 Nabývá účinnosti: 27. května 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 216/2017 Sb. s účinností od 1. srpna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

102

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 2.května 1994,

kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin      Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6 a § 30 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví

a)   technické požadavky na umístění a provedení staveb a ploch určených k výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin1), a to včetně výroby, laborace, delaborace nebo ničení střeliva nebo munice2) nebo výroby pyrotechnických výrobků3), je-li při těchto činnostech nakládáno s výbušninou, a

b)   třídy nebezpečí výbušnin.

§ 2

 

Základní pojmy


      Pro účely této vyhlášky se rozumí


a)

objektem stavba nebo plocha určená k výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo zpracování výbušnin,

b)

obložením nejvýše povolené množství výbušniny,

c)

bezpečnostní vzdáleností nejmenší dovolená vzdálenost mezi objektem a okolní stavbou nebo plochou, které tato vyhláška přiznává ochranu (dále jen „ohrožená stavba“),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - VÝSTAVBA VÝROBEN VÝBUŠNIN, LABORATOŘÍ, ZKUŠEBEN, VÝVOJOVÝCH PRACOVIŠŤ, STŘELNIC A POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 3 - Podmínky pro výstavbu
§ 4 - Třídy nebezpečí výbušnin a objektů
§ 5 - Určení bezpečnostních vzdáleností
§ 6 - Ochranné valy
§ 7 - Konstrukční požadavky na objekty
§ 8 - Výstavba objektů
§ 9 - Zásobování vodou a protipožární zařízení objektů
§ 10 - Odpadní vody a kanalizace v objektech
§ 11 - Vytápění a zásobování objektů parou a horkou vodou
§ 12 - Větrání pracovišť
§ 13 - Elektrická zařízení objektů
§ 14 - Pomocná zařízení
§ 15 - Dopravní cesty
§ 16 - Spojová zařízení
§ 17 - Prostory pro ničení výbušnin
§ 18 - Laboratoře
§ 19 - Zkušebny
§ 20 - Střelnice
ČÁST TŘETÍ - PROVOZ OBJEKTŮ
§ 21 - Obecná ustanovení o objektech
§ 22 - Udržování pořádku
§ 23 - Zásady pro práci s výbušninami
§ 24 - Zvláštní ustanovení pro laboratoře, zkušebny a střelnice
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Účinnost
Příloha č. 1 - TŘÍDY NEBEZPEČÍ VÝBUŠNIN
Příloha č. 2 - TŘÍDĚNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VÝROBNÍCH OBJEKTŮ
Příloha č. 3 - URČENÍ BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ
Zavřít
MENU