72/1994 Sb.Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. března 1994 Nabývá účinnosti: 1. května 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět a rozsah úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy.


        (2)  Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy a některá práva a povinnosti stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů v budově ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona.


        (3)  Zákon upravuje též práva a povinnosti jiných subjektů v souvislosti se vznikem a s převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy podle odstavce 1.


        (4)  Spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru v ní podle tohoto zákona lze nabýt pouze v budovách, které mají alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Vznik spoluvlastnictví domu a vlastnictví jednotky
§ 5 - Prohlášení vlastníka
ČÁST DRUHÁ - Převody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického práva k jednotkám
§ 6 - Smlouva o převodu vlastnictví jednotky
§ 7  
§ 8 - Vlastnictví společných částí domu
§ 9 - Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu
§ 10 - Zřízení právnické osoby
§ 11 - Společenství vlastníků jednotek
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - Výstavba domu
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - Převod a přechod vlastnictví jednotky
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - Práva k pozemku
§ 21  
ČÁST ŠESTÁ - Zvláštní ustanovení
§ 22 - Zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví jednotky
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST SEDMÁ - Vyčlenění části družstva
§ 29  
ČÁST OSMÁ - Společná a přechodná ustanovení
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST DEVÁTÁ - Doplnění zákona České národní rady č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č.18/1993 Sb., zákona č.322/1993 Sb. a zákona č.42/1994 Sb.
§ 34  
ČÁST DESÁTÁ - Doplnění zákona České národní rady č.368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č.10/1993 Sb.
§ 35  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Ustanovení závěrečná
§ 36  
§ 37  
§ 38  
Zavřít
MENU