71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 1994 Nabývá účinnosti: 29. dubna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs49/1994/2 Sb.

71

 

ZÁKON

 

ze dne 23.března 1994

 

o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty

 

§ 1


      (1) Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č.1 tohoto zákona.

      (2)  Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek,1) evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi,2) archiválií,3) originálů uměleckých děl žijících autorů, a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do
celního režimu dočasného použití.

§ 2

 


        (1)  Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu na dobu určitou nebo osvědčením k trvalému vývozu (dále jen "osvědčení"). Osvědčení nemůže být nahrazeno posudkem znalce.

 

        (2)  Osvědčení vydávají na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty (dále jen "vlastník"), muzea, galerie, knihovny a pracoviště Národního památkového ústavu (dále jen "odborná organizace"), popřípadě Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo"). Seznam odborných organizací s uvedením oborů, v nichž působí, a s vymezením jejich územní působnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST II - Změna vyhlášky č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších předpisů
§ 10  
ČÁST III - Závěrečná ustanovení
§ 11  
§ 12  
Příloha č. 1 - SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY
Příloha č. 2 - ŽÁDOST
Zavřít
MENU