42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. února 1994 Nabývá účinnosti: 21. března 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

42

 

ZÁKON

 

ze dne 16.února 1994

 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen "penzijní připojištění") u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním a změny některých zákonů souvisejících se zavedením penzijního připojištění.

 

        (2)  Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění (dále jen "účastník") a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

 

        (3)  Penzijní připojištění podle odstavce 2 nesmějí vykonávat jiné osoby než penzijní fondy.

 

§ 2


        (1)  Účastníkem může být fyzická osoba starší 18  let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění (dále jen "smlouva"). Účast na penzijním připojištění je dobrovolná.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA DRUHÁ - PENZIJNÍ FOND
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA TŘETÍ - STATUT A PENZIJNÍ PLÁN
§ 9  
§ 10  
§ 11  
HLAVA ČTVRTÁ - VZNIK A ZÁNIK PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
HLAVA PÁTÁ - NÁROKY Z PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
HLAVA ŠESTÁ - PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮ
§ 27  
HLAVA SEDMÁ - STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY
§ 28  
§ 29  
§ 30  
HLAVA OSMÁ - HOSPODAŘENÍ PENZIJNÍHO FONDU
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
HLAVA DEVÁTÁ - UKONČENÍ ČINNOSTI PENZIJNÍCH FONDŮ A VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ Z PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
HLAVA DESÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR NAD PENZIJNÍMI FONDY
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 46  
HLAVA DRUHÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 47  
HLAVA TŘETÍ - ZMĚNA NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
HLAVA ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 55  
Zavřít
MENU