38/1994 Sb.Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 1994 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 413/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

38

ZÁKON

ze dne 15.února 1994

o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č.455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Rozsah působnosti zákona
a vymezení základních pojmů§ 1


        (1) Tento zákon upravuje podmínky provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (dále jen "obchod s vojenským materiálem") a působnost orgánů státní správy v této oblasti.

        (2) Výkon státní správy v oblasti obchodu s vojenským materiálem musí být v souladu s mezinárodními závazky České republiky a jejími zahraničně politickými, obchodními a bezpečnostními zájmy.

§ 2


        
(1)  Obchodem s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí vývoz vojenského materiálu přes hranice z České republiky na území členských států Evropské unie, jakož i ostatních států, dovoz vojenského materiálu přes hranice do České republiky z členských států Evropské unie, jakož i ostatních států, nakládání s vojenským materiálem v zahraničí, a to včetně členských států Evropské unie, jakož i plnění závazků vůči zahraničním osobám1) a přijímání plnění od zahraničních osob, jejichž předmětem je vojenský materiál uvedený v § 5 odst.  3.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - POVOLOVÁNÍ OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLEM
§ 6  
§ 7 - Podmínky pro vydání povolení
§ 8  
§ 9 - Žádost o vydání povolení
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Zánik povolení
ČÁST TŘETÍ - PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ LICENCE A JEJÍ UŽÍVÁNÍ
§ 14 - Licence
§ 15 - Žádost o udělení licence
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Neudělení a odnětí licence
§ 19  
§ 20 - Významný vojenský materiál
§ 21  
§ 22  
ČÁST ČTVRTÁ - KONTROLA PROVÁDĚNÍ OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLEM
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Ukládání pokut
§ 26  
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - Doplnění zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 28  
ČÁST ŠESTÁ - Doplnění zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
§ 29  
§ 124d - "Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
§ 124e  
§ 124f  
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
Zavřít
MENU