303/1993 Sb.Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 2. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 353/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

ZÁKON

 

o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování
a prodeje tabákových výrobků


      Tento zákon upravuje některé podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků, včetně ukládání sankcí za porušení stanovených povinností.

§ 2

 

Vymezení pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

zpracováním tabáku technologické postupy a pracovní operace, kterými se získává surovina vhodná pro výrobu tabákových výrobků,

b)

tabákovými výrobky cigarety, cigarilos, doutníky, lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky,

c)

výrobu tabákových výrobků technologické postupy a pracovní operace, při kterých se za zpracovaného tabáku vyrábějí finální výrobky určené ke kouření, žvýkání nebo šňupání.

§ 3


      Zpracovávat tabák a vyrábět tabákové výrobky lze jen na základě koncese udělené pro tuto činnost podle zvláštního zákona.1)

§ 4

 

Značení tabákových výrobků


      (1) Na území České republiky lze vyrábět, dovážet2), skladovat nebo prodávat3) jen značené cigarety, doutníky a cigarillos.4) To neplatí pro cigarety osvobozené od spotřební daně5) a pro cigarety prodávané v prodejnách typu DUTY/TAX FREE, v prodejnách, které jsou na základě písemného souhlasu ministerstva financí oprávněny k prodeji za ceny bez spotřební daně osobám jiných států, požívajícím výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,6) a na palubách letadel zahraničních linek.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Podmínky zpracování tabáku, výroby a prodeje tabákových výrobků
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Značení tabákových výrobků
§ 5 - Dovoz a vývoz tabákových výrobků
§ 6  
§ 7 - Pokuty
§ 8 - Zvláštní opatření
§ 9  
ČÁST DRUHÁ - Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 11  
§ 12  
§ 13  
Zavřít
MENU