302/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 1. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 354/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs29/1994/2 Sb.

 

302

 

ZÁKON

 

ze dne 1. prosince 1993,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, se mění a doplňuje takto:

        1. V § 2 odst. 1 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "z nichž příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštního předpisu1a) nebo obdobných daní v zahraničí.".

        2. § 2 odst. 2 zní:

        "(2) Předmětem daně nejsou:


a)

zvláštní vozidla vymezená zvláštním předpisem2) a jejich přípojná vozidla,

b)

vozidla, kterým byla přidělena zvláštní státní poznávací značka.3)".

        3. § 3 odst. 1, 2 a 3 znějí:

        "(1) Od daně jsou osvobozena:


a)

vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly a jejich přípojná vozidla,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU