292/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 6/2002 Sb. s účinností od 1. dubna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 292

 

ZÁKON

 

ze dne 10. listopadu 1993,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1968 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona České národní rady č. 25/1993 Sb. a zákona č. 115/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 odst. 5 zní:

      "(5) Orgány činné v trestním řízení postupují tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Bez návrhu stran objasňují stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch obviněného. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny okolnosti případu.".

      2. V § 2 odst. 7 se vypouštějí slova " v nejširší míře".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná a zmocňovací ustanovení
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU