273/1993 Sb.Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. listopadu 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. října 1993 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 249/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

273

 

ZÁKON

 

ze dne 15. října 1993

 

o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,
o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

 

§ 1

 

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)

výrobcem audiovizuálního díla1) (dále jen "výrobce") právnická nebo fyzická osoba, z jejíhož podnětu a na jejíž odpovědnost byl poprvé pořízen záznam audiovizuálního díla a která k audiovizuálnímu dílu vykonává práva podle zvláštního právního předpisu1a),

b)

českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo, jehož výrobce má nebo měl v době jeho zveřejnění2) sídlo nebo místo trvalého pobytu na území České republiky; za české audiovizuální dílo se považuje též audiovizuální dílo, na jehož výrobě se výrobce, který má nebo měl v době jeho zveřejnění2) sídlo nebo místo trvalého pobytu na území České republiky, podílel alespoň 20 % z celkových výrobních nákladů a toto dílo bylo současně vytvořeno s českou tvůrčí nebo technickou účastí, která svým rozsahem odpovídala alespoň 20 % podílu z celkových výrobních nákladů (dále jen "koproducent"),

c)

audiovizuálním představením veřejné předvedení audiovizuálního díla pomocí technického zařízení,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
§ 1 - Vymezení některých pojmů
§ 2 - Evidence
§ 3 - Označování audiovizuálních děl
§ 4 - Přístupnost audiovizuálních děl veřejnosti
§ 5 - Reklama při audiovizuální produkci
§ 6 - Národní filmový archiv
§ 7 - Nabídková povinnost
§ 8  
§ 9 - Dohled
§ 10 - Sankce
ČÁST II - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST III - Změna zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
§ 12  
ČÁST IV - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU