273/1993 Sb.Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. listopadu 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. října 1993 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 132/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

273

 

ZÁKON

 

ze dne 15. října 1993

 

o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl,
o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

 

§ 1

 

Vymezení některých pojmů


      (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

audiovizuálním dílem dílo, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem,1) pokud je určeno k veřejnému šíření2) pomocí technického zařízení,

b)

českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo, jehož výrobce podle odstavce 2 písm. a) má nebo měl v době jeho prvního veřejného předvedení trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky; za české audiovizuální dílo se považuje i takové audiovizuální dílo, na jehož vytvoření se tento výrobce podílí,

c)

audiovizuální produkcí veřejné předvedení audiovizuálního díla pomocí technického zařízení s výjimkou televizního vysílání;3) audiovizuální dílo je předvedeno veřejně, jestliže je předvedeno před individuálně neurčenými osobami.

      (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

 

a)

výrobcem audiovizuálního díla osoba, z jejíhož podnětu a na jejíž odpovědnost byl záznam audiovizuálního díla poprvé pořízen,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - Podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
§ 1 - Vymezení některých pojmů
§ 2 - Evidence
§ 3 - Označování audiovizuálních děl
§ 4 - Přístupnost audiovizuálních děl veřejnosti
§ 5 - Reklama při audiovizuální produkci
§ 6 - Národní filmový archiv
§ 7 - Nabídková povinnost
§ 8  
§ 9 - Dohled
§ 10 - Sankce
ČÁST II - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST III - Změna zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
§ 12  
ČÁST IV - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU