216/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. srpna 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. července 1993 Nabývá účinnosti: 20. září 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1999
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 111/1998 Sb. s účinností od 1. ledna 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, se mění a doplňuje takto:

        1. V § 10 odst. 1 písm. c) věta za středníkem zní: "návrh na jmenování a odvolání rektora předkládá akademický senát vysoké školy prezidentu republiky,".

        2. V nadpisu pod § 13 se za slovo "proděkan" doplňují slova "a vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť".

        3. V § 13 odst. 1 se na konci připojují slova "školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministr")".

        4. § 13 se doplňuje odstavcem 8, který zní:

        "(8) Vedoucí pedagogického nebo vědeckého pracoviště řídí jeho činnost a odpovídá za ně děkanovi; pokud je pedagogické nebo vědecké pracoviště zřízeno přímo na vysoké škole nebo plní úkoly pro více vysokých škol, odpovídá rektorovi vysoké školy, ve které je organizačně začleněno.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU