196/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 10. července 1993 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 237/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

196

 

ZÁKON

 

ze dne 10. července 1993,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
a zákon České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady
č.35/1993 Sb., zákona č.96/1993 Sb. a zákona č.157/1993 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen zákonem č. 237/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

Čl. II


        Zákon České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb., zákona č.96/1993 Sb. a zákona č.157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

        1. V § 4 odst. 1 se na konci písmena s) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno t), které včetně poznámky pod čarou č. 4d) zní:


"t)

úrokové výnosy ze státních dluhopisů4d)

________________________________________


4d)

Zákon č.530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č.591/1992 Sb.".

        2. V § 19 odst. 1 se na konci písmena ch) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno i), které zní:


"i)

úrokové výnosy ze státních dluhopisů4d)".

        3. § 25 písm. f) včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU