183/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 1. června 1993 Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 29/1996 Sb. s účinností od 9. února 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

183

 

ZÁKON

 

ze dne 1. června 1993,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb.
a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb.

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 3 se slova "zvláštními předpisy" nahrazují slovy "právními předpisy".

      2. V § 4 odst. 2 písm. e) se za slova "oprávněnými jeho děti" doplňují slova "a jeho manžel".

      3. § 4 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

      "(4) V případě, že zemřela oprávněná osoba, která uplatnila nárok na vydání majetku před vydáním rozhodnutí podle § 9, přechází nárok na dědice.".

      4. V § 4a se v celém ustanovení výraz "domnělý vlastník" nahrazuje výrazem "domnělá oprávněná osoba" a výraz "vlastnictví" výrazem "nárok", s výjimkou písmen a) a c) v odstavci 3.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU