171/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. května 1993 Nabývá účinnosti: 1. září 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 6/2002 Sb. s účinností od 1. dubna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs46/1993/1 Sb.

171

 

ZÁKON

 

ze dne 20. května 1993,

 

kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:


        1. § 11 odst. 1 zní:

        "(1) Řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.".

        2. V § 24 se za větu první vkládá tato věta: "Nejedná-li se o zastupování podle § 26, může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba.". Ve větě třetí se a slova "může mít" vkládá slovo "účastník".

        3. V § 26 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo družstevní".

        4. V § 36b odst. 1 se vypouštějí písmena a), b), e) a g).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU