160/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. května 1993 Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 189/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

Opraveno redakčním sdělením č. rs64/1993/1 Sb.( 21. října 1993 )

160

 

ZÁKON

 

ze dne 19. května 1993,

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 5 odst. 1 písm. a) bod 4 zní:

      "4. náhrady škody,7)".

      2. V § 5 odst. 1 písm. a) se vypouštějí body 8 až 10.

      3. § 5 odst. 1 písm. c) a d) znějí:


"c)

osoby samostatně výdělečně činné je částka, kterou si sama určí, ne však méně než 35 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení;13) za příjem se považuje i podíl na společných příjmech.14) U společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti se za příjem uvedený ve větě první považuje podíl připadající na něj podle společenské smlouvy ze základu daně za společnost.15) Je-li osoba samostatně výdělečně činná současně též spolupracující osobou, považuje se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti též její podíl na společných příjmech podle písmene d),

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
Čl. V  
Čl. VI - Zrušovací ustanovení
Čl. VII  
Čl. VIII - Účinnost
Zavřít
MENU