84/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. března 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 23. února 1993 Nabývá účinnosti: 1. března 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 112/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


zrušen zákonem č. 112/2006 Sb.

Čl. II


      Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se doplňuje takto:

      1. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

      "(2) Ministerstvo může povolit výjimky z ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o služby sociální péče.

      (3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.".

      2. V § 15 odst. 2 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:


"3.

o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 8a odst. 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V - Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
Čl. VIII - Zrušovací ustanovení
Čl. IX  
Čl. X  
Zavřít
MENU