84/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. března 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 23. února 1993 Nabývá účinnosti: 1. března 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 329/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 zní:

"§ 1


      (1) Občan se považuje za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima stanovených zvláštním zákonem (dále jen "částky životního minima") a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací.

      (2) Občané žijící v domácnosti,10) jejichž příjmy se posuzují podle zvláštního zákona společně11) (dále jen "společně posuzované osoby") se považují za sociálně potřebné, jen jestliže ostatní podmínky sociální potřebnosti stanovené tímto zákonem splňují všechny tyto osoby, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 3 písm. c).

      (3) Možnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá při posuzování sociální potřebnosti


a)

poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu,

b)

občana staršího 65 let,

c)

rodiče (osvojitele, občana, který dítě převzal do péče nahrazující péči rodičů, pěstouna) celodenně osobně řádně pečujícího alespoň o jedno dítě do tří let věku nebo o dítě starší, které nemůže být umístěno v předškolním zařízení, nebo o tři a více dětí, z nichž alespoň jedno je do deseti let věku a ostatní do patnácti let věku, nebo o dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V - Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
Čl. VIII - Zrušovací ustanovení
Čl. IX  
Čl. X  
Zavřít
MENU