13/1993 Sb.Celní zákon

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 242/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 29. července 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 18/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

CELNÍ ZÁKON      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

HLAVA PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) právní vztahy vznikající při výkonu veřejné správy v oblasti dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie,

b)   některé další právní vztahy v oblasti celnictví2).

 

§ 2

 

zrušen zákonem č. 187/2004 Sb. (účinnost: 1.5.2004)

 

HLAVA DRUHÁ

 

(PŘEDPOKLADY PRO VÝKON NĚKTERÝCH FUNKCÍ A OZNAČOVÁNÍ CELNÍ SPRÁVY)

 

zrušena zákonem č. 18/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

HLAVA TŘETÍ

 

(POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÍ A PROSTŘEDKY CELNÍKA)

 

zrušena zákonem č. 18/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

HLAVA ČTVRTÁ

 

(NÁHRADA ŠKODY)

 

zrušena zákonem č. 18/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

HLAVA PÁTÁ

 

CELNÍ DOHLED

 

DÍL PRVNÍ

 

zrušen zákonem č. 187/2004 Sb. (účinnost: 1.5.2004)

 

DÍL DRUHÝ

 

VÝKON CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY

 

§ 47


zrušen zákonem č. 187/2004 Sb. (účinnost: 1.5.2004)

 

§ 48

 

Vykonávání celního dohledu


      (1) Kdo má, nebo je pravděpodobné, že má zboží, které podléhá celnímu dohledu, může být podroben celní kontrole.

. . .

Obsah předpisu:
HLAVA PRVNÍ - VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
§ 1 - Celní území a celní pohraniční pásmo
§ 2 - Další základní pojmy
HLAVA DRUHÁ - CELNÍ ORGÁNY A JEJICH ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A ÚKOLY
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Generální ředitelství cel
§ 6  
§ 7 - Oblastní celní úřady
§ 8 - Oblastní celní úřad
§ 9  
§ 10 - Celní úřady
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Předpoklady pro výkon některých funkcí
§ 15  
§ 16 - Hodnosti
§ 17 - Jmenování a povyšování do hodností
§ 18  
§ 19 - Propůjčení hodnosti
§ 20 - Zdravotnická péče
§ 21 - Náležitosti
§ 22 - Celní vyšetřovatelé
HLAVA TŘETÍ - POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÍ A PROSTŘEDKY CELNÍKA
DÍL PRVNÍ - POVINNOSTI CELNÍKA
§ 23 - Povinnosti při služebních zákrocích a služebních úkonech
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
DÍL DRUHÝ - OPRÁVNĚNÍ CELNÍKA
§ 30 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 31 - Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 32 - Zajištění
§ 33 - Oprávnění k pohybu agresivních osob
§ 34 - Oprávnění odebrat zbraň
§ 35 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
§ 36 - Oprávnění celníků při kontrole po propuštění zboží
§ 37 - Oprávnění v celním pohraničním pásmu
DÍL TŘETÍ - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ CELNÍKEM
§ 38 - Donucovací prostředky
§ 39 - Nošení zbraně
§ 40 - Použití zbraně
§ 41 - Povinnosti celníka po použití donucovacích prostředků a zbraně
§ 42  
§ 43 - Zvláštní omezení
DÍL ČTVRTÝ - POVINNOST POSKYTNOUT POMOC
§ 44  
HLAVA ČTVRTÁ - NÁHRADA ŠKODY
§ 45  
HLAVA PÁTÁ - INFORMACE O CELNÍCH PŘEDPISECH A CELNÍ DOHLED
DÍL PRVNÍ - INFORMACE O CELNÍCH PŘEDPISECH
§ 46  
DÍL DRUHÝ - CELNÍ DOHLED A JEHO PROVÁDĚNÍ
§ 47 - Celní dohled
§ 48 - Provádění celního dohledu
§ 49 - Osvobození od celní kontroly
§ 50 - Povinnost součinnosti osob, u nichž se provádí celní dohled
§ 51 - Součinnost třetích osob
§ 52  
§ 53  
HLAVA ŠESTÁ - CLO A CELNÍ SAZEBNÍK
DÍL PRVNÍ - CLO
§ 54 - Druhy cla
§ 55 - Zboží podléhající clu
DÍL DRUHÝ - CELNÍ SAZEBNÍK
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Sazební zařazení
HLAVA SEDMÁ - PŮVOD ZBOŽÍ A CELNÍ HODNOTA
DÍL PRVNÍ - PŮVOD ZBOŽÍ
Oddíl první - Nepreferenční původ zboží
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
Oddíl druhý - Preferenční původ zboží
§ 64  
DÍL DRUHÝ - CELNÍ HODNOTA
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
HLAVA OSMÁ - DOPRAVENÍ ZBOŽÍ DO TUZEMSKA
DÍL PRVNÍ - DOPRAVA ZBOŽÍ PŘES STÁTNÍ HRANICE
§ 80  
DÍL DRUHÝ - PŘEDLOŽENÍ ZBOŽÍ K PROVEDENÍ CELNÍHO DOHLEDU
§ 81  
§ 82  
DÍL TŘETÍ - PŘEDLOŽENÍ ZBOŽÍ K CELNÍMU ŘÍZENÍ
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Odebírání vzorků
DÍL ČTVRTÝ - SOUHRNNÉ CELNÍ PROHLÁŠENÍ A VYKLÁDKA ZBOŽÍ
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90  
DÍL PÁTÝ - POVINNOST CELNÍHO ÚŘADU PŘIDĚLIT PŘEDLOŽENÉMU ZBOŽÍ CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ
§ 91  
§ 92  
DÍL ŠESTÝ - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ
§ 93  
§ 94  
§ 95  
DÍL SEDMÝ - DOPRAVA ZAHRANIČNÍHO ZBOŽÍ V REŽIMU TRANZITU
§ 96  
DÍL OSMÝ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 97  
HLAVA DEVÁTÁ - CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ
DÍL PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 98  
DÍL DRUHÝ - CELNÍ ŘÍZENÍ
§ 99  
§ 100 - Zahájení celního řízení
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Rozhodnutí v celním řízení
DÍL TŘETÍ - CELNÍ PROHLÁŠENÍ
Oddíl první - Forma a náležitosti celního prohlášení
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Deklarant
§ 108  
Oddíl druhý - Oprava a zrušení platnosti celního prohlášení
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
DÍL ČTVRTÝ - OVĚŘOVÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ A ZTOTOŽNĚNÍ ZBOŽÍ
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122  
DÍL PÁTÝ - NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM
§ 123  
DÍL ŠESTÝ - ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
§ 124  
§ 125  
§ 126  
DÍL SEDMÝ - KONTROLA PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ
§ 127  
HLAVA DESÁTÁ - CELNÍ REŽIMY
DÍL PRVNÍ - PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ DO VOLNÉHO OBĚHU
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
DÍL DRUHÝ - REŽIMY S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA A REŽIMY S EKONOMICKÝM ÚČINKEM
Oddíl první - Společná ustanovení pro více režimů
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
Oddíl druhý - Tranzit
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144  
Oddíl třetí - Uskladňování v celním skladu
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
Oddíl čtvrtý - Aktivní zušlechťovací styk
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166  
§ 167  
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174  
§ 175  
§ 176  
§ 177  
§ 178  
Oddíl pátý - Přepracování pod celním dohledem
§ 179  
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
Oddíl šestý - Dočasné použití
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
§ 196  
Oddíl sedmý - Pasivní zušlechťovací styk
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204  
§ 205  
§ 206 - Prostá výměna
§ 207  
§ 208  
§ 209  
§ 210  
§ 211  
§ 212  
§ 213  
DÍL TŘETÍ - VÝVOZ
§ 214  
§ 215  
§ 216  
HLAVA JEDENÁCTÁ - SVOBODNÁ CELNÍ PÁSMA A SVOBODNÉ CELNÍ SKLADY
DÍL PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 217  
§ 218  
DÍL DRUHÝ - UMISŤOVÁNÍ ZBOŽÍ VE SVOBODNÝCH CELNÍCH PÁSMECH A SVOBODNÝCH CELNÍCH SKLADECH
§ 219  
§ 220  
§ 221  
DÍL TŘETÍ - PROVOZ SVOBODNÝCH CELNÍCH PÁSEM A SVOBODNÝCH CELNÍCH SKLADŮ
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
DÍL ČTVRTÝ - VÝVOZ ZBOŽÍ ZE SVOBODNÝCH CELNÍCH PÁSEM A SVOBODNÝCH CELNÍCH SKLADŮ
§ 228  
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232  
HLAVA DVANÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ ŘÍZENÍ
DÍL PRVNÍ - ZPĚTNÝ VÝVOZ, ZNIČENÍ A PŘENECHÁNÍ ZBOŽÍ VE PROSPĚCH STÁTU
§ 233  
DÍL DRUHÝ - VRÁCENÉ ZBOŽÍ
§ 234  
§ 235  
§ 236  
DÍL TŘETÍ - OSVOBOZENÍ OD CLA
§ 237  
HLAVA TŘINÁCTÁ - CELNÍ DLUH
DÍL PRVNÍ - VZNIK CELNÍHO DLUHU
§ 238  
§ 239  
§ 240  
§ 241  
§ 242  
§ 243  
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
§ 249  
§ 250  
§ 251  
§ 252  
§ 253  
DÍL DRUHÝ - ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261  
§ 262  
§ 263  
DÍL TŘETÍ - STANOVENÍ CELNÍHO DLUHU
Oddíl první - Zápis v účetních dokladech a sdělení částky cla dlužníkovi
§ 264  
§ 265  
§ 266  
§ 267  
§ 268  
§ 269  
Oddíl druhý - Splatnost cla a postup při placení cla
§ 270  
§ 271 - Způsob placení cla
§ 272 - Odklad úhrady cla
§ 273  
§ 274  
§ 275  
§ 276  
§ 277 - Posečkání cla a povolení splátek
§ 278  
§ 279  
§ 280 - Den platby
§ 281  
DÍL ČTVRTÝ - PROMLČENÍ PRÁVA VYMÁHAT NEDOPLATEK CLA A ZÁNIK CELNÍHO DLUHU
§ 282 - Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla
§ 283 - Zánik celního dluhu
§ 284  
DÍL PÁTÝ - VRÁCENÍ A PROMINUTÍ CLA
§ 285  
§ 286  
§ 287  
§ 288  
§ 289  
§ 290  
§ 291  
§ 292  
HLAVA ČTRNÁCTÁ - CELNÍ PŘESTUPKY A CELNÍ DELIKTY
DÍL PRVNÍ - PORUŠENÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ
§ 293  
DÍL DRUHÝ - CELNÍ PŘESTUPKY
§ 294 - Celní přestupek
§ 295 - Sankce
§ 296 - Splatnost pokuty
§ 297 - Místní příslušnost
DÍL TŘETÍ - CELNÍ DELIKTY
§ 298 - Celní delikt
§ 299 - Sankce
§ 300 - Propadnutí zboží
§ 301  
§ 302 - Splatnost pokuty
§ 303 - Zabrání zboží
§ 304 - Místní příslušnost
HLAVA PATNÁCTÁ - CELNÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO A VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ
DÍL PRVNÍ - CELNÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO
§ 305  
DÍL DRUHÝ - VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ
§ 306  
§ 307 - Exekuční náklady
DÍL TŘETÍ - NÁMITKY
§ 308  
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - ZAJIŠTĚNÍ A PRODEJ ZBOŽÍ
DÍL PRVNÍ - ZAJIŠTĚNÍ ZBOŽÍ
§ 309  
§ 310  
§ 311  
§ 312  
DÍL DRUHÝ - PRODEJ ZBOŽÍ
§ 313  
§ 314  
§ 315  
§ 316  
HLAVA SEDMNÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 317  
§ 318  
§ 319 - Celní statistika
§ 320  
§ 321 - Rozhodnutí o povolení režimu
§ 322  
§ 323  
§ 324  
§ 325  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 329  
Zavřít
MENU