13/1993 Sb.Celní zákon

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 15. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 242/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 29. července 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 113/1997 Sb. s účinností od 1. července 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

CELNÍ ZÁKON


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


HLAVA PRVNÍ

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

§ 1

Celní území a celní pohraniční pásmo

        (1) Území České republiky, včetně vnitrozemských vod a vzdušný prostor nad ním je celním územím.

        (2) Celní pohraniční pásmo je část celního území, jehož hranice je vymezena vzdušnou čarou ve vzdálenosti 25 km od státních hranic do vnitrozemí a kruhem o poloměru 25 km okolo celních letišť.

        (3) Celní území, které není celním pohraničním pásmem, je celním vnitrozemím.

        (4) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí.


§ 2


Další základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
osobou jak fyzická tak právnická osoba, pokud ze souvislostí nevyplývá, že se jedná pouze o fyzickou osobu nebo pouze o právnickou osobu,

b)
českou osobou fyzická osoba mající bydliště a právnická osoba mající sídlo na území České republiky (dále jen "tuzemsko"),

c)
zahraniční osobou fyzická osoba mající bydliště a právnická osoba mající sídlo v zahraničí,

d)
zbožím veškeré hmotné věci movité a elektrická energie uvedené v kombinované nomenklatuře celního sazebníku,

e)
českým zbožím

1.
zboží, které bylo za podmínek uvedených v § 61 zcela získáno nebo vyrobeno v tuzemsku, aniž k němu bylo přidáno zboží dovezené ze zahraničí,

2.
zboží dovezené do tuzemska ze zahraničí, které bylo propuštěno do volného oběhu,
. . .

Obsah předpisu:
HLAVA PRVNÍ - VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
§ 1 - Celní území a celní pohraniční pásmo
§ 2 - Další základní pojmy
HLAVA DRUHÁ - CELNÍ ORGÁNY A JEJICH ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A ÚKOLY
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Generální ředitelství cel
§ 6  
§ 7 - Oblastní celní úřady
§ 8 - Oblastní celní úřad
§ 9  
§ 10 - Celní úřady
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Předpoklady pro výkon některých funkcí
§ 15  
§ 16 - Hodnosti
§ 17 - Jmenování a povyšování do hodností
§ 18  
§ 19 - Propůjčení hodnosti
§ 20 - Zdravotnická péče
§ 21 - Náležitosti
§ 22 - Celní vyšetřovatelé
HLAVA TŘETÍ - POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÍ A PROSTŘEDKY CELNÍKA
DÍL PRVNÍ - POVINNOSTI CELNÍKA
§ 23 - Povinnosti při služebních zákrocích a služebních úkonech
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
DÍL DRUHÝ - OPRÁVNĚNÍ CELNÍKA
§ 30 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 31 - Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 32 - Zajištění
§ 33 - Oprávnění k pohybu agresivních osob
§ 34 - Oprávnění odebrat zbraň
§ 35 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
§ 36 - Oprávnění celníků při kontrole po propuštění zboží
§ 37 - Oprávnění v celním pohraničním pásmu
DÍL TŘETÍ - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ CELNÍKEM
§ 38 - Donucovací prostředky
§ 39 - Nošení zbraně
§ 40 - Použití zbraně
§ 41 - Povinnosti celníka po použití donucovacích prostředků a zbraně
§ 42  
§ 43 - Zvláštní omezení
DÍL ČTVRTÝ - POVINNOST POSKYTNOUT POMOC
§ 44  
HLAVA ČTVRTÁ - NÁHRADA ŠKODY
§ 45  
HLAVA PÁTÁ - INFORMACE O CELNÍCH PŘEDPISECH A CELNÍ DOHLED
DÍL PRVNÍ - INFORMACE O CELNÍCH PŘEDPISECH
§ 46  
DÍL DRUHÝ - CELNÍ DOHLED A JEHO PROVÁDĚNÍ
§ 47 - Celní dohled
§ 48 - Provádění celního dohledu
§ 49 - Osvobození od celní kontroly
§ 50 - Povinnost součinnosti osob, u nichž se provádí celní dohled
§ 51 - Součinnost třetích osob
§ 52  
§ 53  
HLAVA ŠESTÁ - CLO A CELNÍ SAZEBNÍK
DÍL PRVNÍ - CLO
§ 54 - Druhy cla
§ 55 - Zboží podléhající clu
DÍL DRUHÝ - CELNÍ SAZEBNÍK
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Sazební zařazení
HLAVA SEDMÁ - PŮVOD ZBOŽÍ A CELNÍ HODNOTA
DÍL PRVNÍ - PŮVOD ZBOŽÍ
Oddíl první - Nepreferenční původ zboží
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
Oddíl druhý - Preferenční původ zboží
§ 64  
DÍL DRUHÝ - CELNÍ HODNOTA
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
HLAVA OSMÁ - DOPRAVENÍ ZBOŽÍ DO TUZEMSKA
DÍL PRVNÍ - DOPRAVA ZBOŽÍ PŘES STÁTNÍ HRANICE
§ 80  
DÍL DRUHÝ - PŘEDLOŽENÍ ZBOŽÍ K PROVEDENÍ CELNÍHO DOHLEDU
§ 81  
§ 82  
DÍL TŘETÍ - PŘEDLOŽENÍ ZBOŽÍ K CELNÍMU ŘÍZENÍ
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Odebírání vzorků
DÍL ČTVRTÝ - SOUHRNNÉ CELNÍ PROHLÁŠENÍ A VYKLÁDKA ZBOŽÍ
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90  
DÍL PÁTÝ - POVINNOST CELNÍHO ÚŘADU PŘIDĚLIT PŘEDLOŽENÉMU ZBOŽÍ CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ
§ 91  
§ 92  
DÍL ŠESTÝ - DOČASNÉ USKLADNĚNÍ
§ 93  
§ 94  
§ 95  
DÍL SEDMÝ - DOPRAVA ZAHRANIČNÍHO ZBOŽÍ V REŽIMU TRANZITU
§ 96  
DÍL OSMÝ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 97  
HLAVA DEVÁTÁ - CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ
DÍL PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 98  
DÍL DRUHÝ - CELNÍ ŘÍZENÍ
§ 99  
§ 100 - Zahájení celního řízení
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Rozhodnutí v celním řízení
DÍL TŘETÍ - CELNÍ PROHLÁŠENÍ
Oddíl první - Forma a náležitosti celního prohlášení
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Deklarant
§ 108  
Oddíl druhý - Oprava a zrušení platnosti celního prohlášení
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
DÍL ČTVRTÝ - OVĚŘOVÁNÍ CELNÍCH PROHLÁŠENÍ A ZTOTOŽNĚNÍ ZBOŽÍ
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122  
DÍL PÁTÝ - NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM
§ 123  
DÍL ŠESTÝ - ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
§ 124  
§ 125  
§ 126  
DÍL SEDMÝ - KONTROLA PO PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ
§ 127  
HLAVA DESÁTÁ - CELNÍ REŽIMY
DÍL PRVNÍ - PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ DO VOLNÉHO OBĚHU
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
DÍL DRUHÝ - REŽIMY S PODMÍNĚNÝM OSVOBOZENÍM OD CLA A REŽIMY S EKONOMICKÝM ÚČINKEM
Oddíl první - Společná ustanovení pro více režimů
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
Oddíl druhý - Tranzit
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144  
Oddíl třetí - Uskladňování v celním skladu
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
Oddíl čtvrtý - Aktivní zušlechťovací styk
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166  
§ 167  
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174  
§ 175  
§ 176  
§ 177  
§ 178  
Oddíl pátý - Přepracování pod celním dohledem
§ 179  
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
Oddíl šestý - Dočasné použití
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
§ 196  
Oddíl sedmý - Pasivní zušlechťovací styk
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204  
§ 205  
§ 206 - Prostá výměna
§ 207  
§ 208  
§ 209  
§ 210  
§ 211  
§ 212  
§ 213  
DÍL TŘETÍ - VÝVOZ
§ 214  
§ 215  
§ 216  
HLAVA JEDENÁCTÁ - SVOBODNÁ CELNÍ PÁSMA A SVOBODNÉ CELNÍ SKLADY
DÍL PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 217  
§ 218  
DÍL DRUHÝ - UMISŤOVÁNÍ ZBOŽÍ VE SVOBODNÝCH CELNÍCH PÁSMECH A SVOBODNÝCH CELNÍCH SKLADECH
§ 219  
§ 220  
§ 221  
DÍL TŘETÍ - PROVOZ SVOBODNÝCH CELNÍCH PÁSEM A SVOBODNÝCH CELNÍCH SKLADŮ
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
DÍL ČTVRTÝ - VÝVOZ ZBOŽÍ ZE SVOBODNÝCH CELNÍCH PÁSEM A SVOBODNÝCH CELNÍCH SKLADŮ
§ 228  
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232  
HLAVA DVANÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ ŘÍZENÍ
DÍL PRVNÍ - ZPĚTNÝ VÝVOZ, ZNIČENÍ A PŘENECHÁNÍ ZBOŽÍ VE PROSPĚCH STÁTU
§ 233  
DÍL DRUHÝ - VRÁCENÉ ZBOŽÍ
§ 234  
§ 235  
§ 236  
DÍL TŘETÍ - OSVOBOZENÍ OD CLA
§ 237  
HLAVA TŘINÁCTÁ - CELNÍ DLUH
DÍL PRVNÍ - VZNIK CELNÍHO DLUHU
§ 238  
§ 239  
§ 240  
§ 241  
§ 242  
§ 243  
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
§ 249  
§ 250  
§ 251  
§ 252  
§ 253  
DÍL DRUHÝ - ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261  
§ 262  
§ 263  
DÍL TŘETÍ - STANOVENÍ CELNÍHO DLUHU
Oddíl první - Zápis v účetních dokladech a sdělení částky cla dlužníkovi
§ 264  
§ 265  
§ 266  
§ 267  
§ 268  
§ 269  
Oddíl druhý - Splatnost cla a postup při placení cla
§ 270  
§ 271 - Způsob placení cla
§ 272 - Odklad úhrady cla
§ 273  
§ 274  
§ 275  
§ 276  
§ 277 - Posečkání cla a povolení splátek
§ 278  
§ 279  
§ 280 - Den platby
§ 281  
DÍL ČTVRTÝ - PROMLČENÍ PRÁVA VYMÁHAT NEDOPLATEK CLA A ZÁNIK CELNÍHO DLUHU
§ 282 - Promlčení práva vymáhat nedoplatek cla
§ 283 - Zánik celního dluhu
§ 284  
DÍL PÁTÝ - VRÁCENÍ A PROMINUTÍ CLA
§ 285  
§ 286  
§ 287  
§ 288  
§ 289  
§ 290  
§ 291  
§ 292  
HLAVA ČTRNÁCTÁ - CELNÍ PŘESTUPKY A CELNÍ DELIKTY
DÍL PRVNÍ - PORUŠENÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ
§ 293  
DÍL DRUHÝ - CELNÍ PŘESTUPKY
§ 294 - Celní přestupek
§ 295 - Sankce
§ 296 - Splatnost pokuty
§ 297 - Místní příslušnost
DÍL TŘETÍ - CELNÍ DELIKTY
§ 298 - Celní delikt
§ 299 - Sankce
§ 300 - Propadnutí zboží
§ 301  
§ 302 - Splatnost pokuty
§ 303 - Zabrání zboží
§ 304 - Místní příslušnost
HLAVA PATNÁCTÁ - CELNÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO A VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ
DÍL PRVNÍ - CELNÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO
§ 305  
DÍL DRUHÝ - VYMÁHÁNÍ NEDOPLATKŮ
§ 306  
§ 307 - Exekuční náklady
DÍL TŘETÍ - NÁMITKY
§ 308  
HLAVA ŠESTNÁCTÁ - ZAJIŠTĚNÍ A PRODEJ ZBOŽÍ
DÍL PRVNÍ - ZAJIŠTĚNÍ ZBOŽÍ
§ 309  
§ 310  
§ 311  
§ 312  
DÍL DRUHÝ - PRODEJ ZBOŽÍ
§ 313  
§ 314  
§ 315  
§ 316  
HLAVA SEDMNÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 317  
§ 318  
§ 319 - Celní statistika
§ 320  
§ 321 - Rozhodnutí o povolení režimu
§ 322  
§ 323  
§ 324  
§ 325  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 329  
Zavřít
MENU