10/1993 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 331/1993 Sb. s účinností od 1. ledna 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs38/1993/2 Sb.

 

 

10

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 19. prosince 1992

 

o státním rozpočtu České republiky na rok 1993,

o změně a doplnění některých zákonů České národní rady

a některých dalších předpisů      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

Státní rozpočet České republiky na rok 1993

 

§ 1


      (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1993 (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 342200000000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 342200000000 Kčs (příloha 1).

      (2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 17000000000 Kčs (příloha č.2).

      (3) Ve státním rozpočtu republiky je obsažena dotace do Státního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 3000000000 Kčs.

      (4) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 3.

§ 2


      Součástí celkové dotace ze státního rozpočtu republiky, jejíž výše je uvedena v příloze č.2 tohoto zákona, jsou příspěvky ze státního rozpočtu republiky k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce. Výše těchto příspěvků je pro rok 1993 uvedena v příloze č.4 tohoto zákona, a to v propočtu na 100 obyvatel s trvalým pobytem na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu. O výši příspěvku přiznaného jednotlivé obci rozhoduje přednosta okresního úřadu, přičemž se může od částek uvedených v příloze č.4 tohoto zákona v odůvodněných případech odchýlit až o 15 %.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Státní rozpočet České republiky na rok 1993
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - Úprava platů a dalších požitkůústavních funkcionářů a některých pracovníkůústředních orgánů státní správy a dalších orgánů
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - Doplnění zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalšíchorganizacích a orgánech
§ 7  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna a doplnění zákona o rozpočtovýchpravidlech republiky
§ 8  
ČÁST PÁTÁ - Změna a doplnění zákona České národní radyč.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 9  
ČÁST ŠESTÁ - Doplnění zákona České národní rady č.551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovněČeské republiky
§ 10  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využitínerostného bohatství (horní zákon) , ve zněnízákona České národní rady č.541/1991 Sb.
§ 11  
ČÁST OSMÁ - Doplnění zákona České národní radyč.472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství
§ 12  
ČÁST DEVÁTÁ - Doplnění zákona České národní radyč.368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíranýchsprávními orgány České republiky
§ 13  
ČÁST DESÁTÁ - Změny a doplnění zákona České národní radyč.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečenía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 14  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změny a doplnění zákonného opatřenípředsednictva Federálního shromáždění Českéa Slovenské Federativní republiky č.206/1990 Sb.,o státním vyrovnávacím příspěvku, ve zněnízákona č.245/1991 Sb.a zákona 578/1991 Sb.
§ 15  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákonného opatření předsednictvaČeské národní rady č.229/1990 Sb., o určenístátního orgánu, který je v některých případechpříslušný k výplatě státního vyrovnávacíhopříspěvku
§ 16  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna a doplnění zákona č.463/1991 Sb.,o životním minimu
§ 17  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Doplnění zákona České národní rady č.172/1991 Sb., přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona České národní rady č.485/1991 Sb.
§ 18  
ČÁST PATNÁCTÁ - Doplnění zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně
§ 19  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona České národní rady č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
§ 20  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Úprava financování nákladů civilní ochrany
§ 21  
ČÁST OSMNÁCTÁ  
§ 22 - Převod některých nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 1992 do státního rozpočtu České republiky na rok 1993
ČÁST DEVATENÁCTÁ  
§ 23  
ČÁST DVACÁTÁ  
§ 24  
§ 25 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 26  
Příloha č. 1 - Celkový přehled státního rozpočtu republiky na rok 1993
Příloha č. 2 - Vztah státního rozpočtu republiky k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a obcí
Příloha č. 3 - VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - Příspěvky státního rozpočtu republiky k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce (propočet na 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu)
Zavřít
MENU