6/1993 Sb.Zákon České národní rady o České národní bance

Částka: 003 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 462/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

6

 

ZÁKON

 

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992

 

o České národní bance

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem
a orgánem příslušným k řešení krize.

 

        (2)  Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.

 

        (3)  České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými právními předpisy.

 

        (4)  zrušen zákonem č. 227/2013 Sb. (účinnost: 1. července 2013)

 

§ 1a

 

        Česká národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evropské unie20) a podle Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „Statut“)21) a podílí se na plnění cílů a úkolů Evropského systému centrálních bank.

 

§ 2


        (1)  Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu.
Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - VZTAH K VLÁDĚ
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST ČTVRTÁ - EMISE BANKOVEK A MINCÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - NÁSTROJE MĚNOVÉ REGULACE
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST ŠESTÁ - OBCHODY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
ČÁST SEDMÁ - PRAVOMOC ČESKÉ NÁRODNÍ BANKYV DEVIZOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
§ 35  
§ 36  
ČÁST OSMÁ - DALŠÍ ČINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
ČÁST DEVÁTÁ - BANKOVNÍ DOHLED
§ 44  
§ 45  
§ 46  
ČÁST DESÁTÁ - HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 47  
§ 48  
ČÁST JEDENÁCTÁ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 49  
§ 50  
ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
Zavřít
MENU