634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 412/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

634

 

ZÁKON

 

ze dne 16. prosince 1992

 

o ochraně spotřebitele

 

 

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět a rozsah úpravy

 

      (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie48) a upravuje

 

a)   některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele,

b)   mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,

c)    působnost veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele, včetně působnosti správních orgánů při přeshraniční spolupráci s orgány jiných členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, a

d)   oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů2) nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele.

 

      (2)  Tento zákon se vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb spotřebiteli.

      (3)  
zrušen zákonem č. 374/2022 Sb. (účinnost: 6. ledna 2023)

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů


      (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

 

a)   spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - POVINNOSTI PŘI PRODEJI VÝROBKŮ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
§ 3 - Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
§ 4 - Hygienické podmínky prodeje výrobků a poskytování služeb
§ 5 - Zabezpečení prodeje výrobků a poskytování služeb
§ 6 - Zákaz diskriminace spotřebitele
§ 7 - Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků
§ 8 - Zákaz klamání spotřebitele
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Omezení reklamy
ČÁST TŘETÍ - ÚKOLY VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 21 - Ochrana před nebezpečnými výrobky
§ 22 - Mimořádná regulační opatření
§ 23 - Dohled nad ochranou spotřebitele
§ 24 - Pokuty
ČÁST ČTVRTÁ - SDRUŽENÍ SPOTŘEBITELŮ A JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY ZALOŽENÉ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
§ 25 - Právní postavení
§ 26 - Oprávnění vůči orgánům veřejné správy
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27 - Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání
§ 28 - Vztah ke správnímu řádu
§ 29 - Účinnost
Zavřít
MENU