592/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 366/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

592

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 20. listopadu 1992

 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

 

 

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

Oddíl I

 

§ 1

 

Předmět zákona


      Tento zákon upravuje výši pojistného na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "pojistné"), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení
centrálního registru pojištěnců, přerozdělování pojistného a zřízení zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

POJISTNÉ

 

§ 2

 

Výše pojistného


      (1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

      (2) Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

Vyměřovací základ

 

§ 3


      
(1)  Vyměřovacím základem zaměstnance2) je úhrn příjmů ze závislé činnosti, s výjimkou náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům55), které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I  
§ 1 - Účel zákona
ČÁST PRVNÍ - POJISTNÉ
§ 2 - Výše pojistného
§ 3 - Vyměřovací základ
§ 4 - Rozhodné období
§ 5 - Odvod pojistného za zaměstnance
§ 6  
§ 7 - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné
§ 8  
§ 9 - Odvod pojistného za osoby s vlastními příjmy
§ 10 - Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů
§ 11  
§ 12 - Odvod pojistného hrazeného státem
§ 13 - Odvod pojistného při souběhu činností
§ 14 - Přeplatek pojistného
§ 15  
§ 16 - Promlčení pojistného
§ 17 - Způsob placení pojistného
ČÁST DRUHÁ - PENÁLE
§ 18  
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - PŘEROZDĚLOVÁNÍ
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 22 - Kontrola placení pojistného
§ 23 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 24 - Povinnosti plátců pojistného
§ 25  
§ 26 - Pokuty
§ 27 - Vedení evidence pojištěnců
§ 28 - Tiskopisy
Oddíl II  
§ 29  
Oddíl III  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU